Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Aktualności

Dwunaste posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

W dniu 22 czerwca 2022 r. odbyło się dwunaste posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców.

Spotkanie zostało poświęcone zagadnieniom związanym z bieżącą pracą Rady Sektorowej oraz analizie sytuacji ekonomiczno-gospodarczej w kraju oraz w branży gospodarki odpadami.

Tempo wzrostu PKB w pierwszym kwartale br. wyniosło 8,5% (wzrost realny). Ze względu na brak pełnych danych za II kwartał br., to prognozuje się, że tempo wzrostu PKB w II kwartale będzie trochę wyższe niż 4%. W III i IV kwartale przewiduje się, że trudno będzie osiągnąć wzrost gospodarczy wyższy niż 2% w ujęciu rok do roku. Spadek dynamiki PKB wynika z powiększania w I kwartale zapasów przez przedsiębiorstwa i wyraźnego spłycenia dynamiki wzrostu konsumpcji oraz sytuacji międzynarodowej. W chwili obecnej bezrobocie spada z przyczyn sezonowych. Stopa bezrobocia przeciętnie w I kwartale wyniosła 5,5%, w II kwartale to będzie 5,1%. Dynamika roczna produkcji wzrosła do 15% (rdr), natomiast produkcja w ujęciu realnym w przemyśle za pierwszych 5 miesięcy roku była o 14,6% wyższa niż przed rokiem. Zatrudnienie w maju spadło o kilka tysięcy osób, zamiast sezonowo nadal wciąż wzrastać, co nie jest typowe dla lat poprzednich. Przeciętne zatrudnienie było o 2,4% wyższe niż przed rokiem.

Zatrudnienie w branży gospodarki odpadami (GO) przez 4 pierwsze m-ce roku GUS prezentował na poziomie 68 tys. W kwietniu zmiana rok do roku w zatrudnieniu wzrosła o 4,6%, natomiast w całym okresie 4 m-cy początku roku zatrudnienie było o 6% wyższe. Płaca w sektorze GO w kwietniu wyniosła 5.520 zł w porównaniu z 6.400 zł w sektorze przedsiębiorstw. W ujęciu miesięcznym spadła o 1,9%, czyli mniej niż w sektorze przedsiębiorstw. W całym okresie pierwszych 4 m-cy płaca w sektorze była przeciętnie wyższa niż przed rokiem o 11%. Produkcja w branży gospodarki odpadami została przez GUS określona na 2 mld 833 mln złotych w kwietniu. To jest spadek w ujęciu miesięcznym o 1,7% w ujęciu realnym i wzrost w stosunku do tego przed rokiem o 8%. W pierwszych 4 m-cach roku wzrost sprzedaży w branży w ujęciu realnym był 10-cio procentowy i porównując to z całym przemysłem był wolniejszy, ale należy go ocenić jako bardzo duży.

Podczas posiedzenia zaprezentowano również analizę dotyczącą kształcenia zawodowego i szkolnictwa wyższego z perspektywy branży odzysku materiałowego surowców, której rezultatem będzie wydanie przez Radę dwóch Rekomendacji dotyczących ww. szkolnictwa.

Z analizy podstaw programowych dla zawodów nauczanych w szkolnictwie zawodowym, gdzie występują zagadnienia gospodarki odpadami (GO) wynika, że w programie nauczania:

 • Technik ochrony środowiska przeznaczonych na kształcenie w kwalifikacji związanej z gospodarką odpadami jest 400 godzin, czyli zaledwie 30% wszystkich godzin,
 • Technik inżynierii środowiska i melioracji przeznaczonych na kształcenie w kwalifikacji związanej z gospodarką odpadami jest 130 godzin, czyli zaledwie 10% wszystkich godzin.

Przedmioty nauczania dotyczące branży gospodarki odpadami znajdują się również w następujących branżach: elektroenergetycznej, elektroniczno –mechatronicznej, handlowej, mechanicznej, motoryzacyjnej, spedycyjno-logistycznej; etc. W rezultacie, aby zawody odpowiadały potrzebom branży należy je uzupełnić.

Z ankiet przeprowadzonych wśród przedsiębiorców branży GRO okazało się również, że branża potrzebuje:

 • dwóch nowych zawodów w ramach szkół branżowych oraz techników, takie jak: Technik odzysku i recyklingu oraz Operator urządzeń i maszyn odzysku i recyklingu oraz
 • zawodów pomocniczych, które mogłyby być wykonywane przez osoby z niepełnosprawnością umysłową, tzn.: Sortowacz odpadów, Ładowacz (pomocnik), Pracownik pomocniczy w PSZOK, Sprzątacz/zamiatacz.

Natomiast analiza programów studiów stacjonarnych i zaocznych (1 i 2 stopnia) oraz podyplomowych, oferowanych na wybranych uczelniach wyższych, pod względem potrzeb sektora materiałowego odzysku surowców wykazała, że kierunki związane z branżą występują na 15 uczelniach (na 21 wydziałach).

Kolejnym istotnym tematem omawianym podczas posiedzenia było przedstawienie informacji w sprawie rekomendacji dotyczącej zmian legislacyjnych w obszarze edukacji dla branży gospodarki odpadami. Propozycje zmian legislacyjnych są następujące:

 1. Zmiana w zakresie nazwy branży: „BRANŻA CHEMICZNA” określonej w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego na „BRANŻA CHEMICZNA I OCHRONY ŚRODOWISKA”, do której są przyporządkowane zawody: operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych; operator urządzeń przemysłu chemicznego; technik analityk; technik ochrony środowiska; technik technologii chemicznej.
 2. Wprowadzenie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nowych zawodów związanych z branżą gospodarki odpadami, przyporządkowywanych do Branży Chemicznej i Ochrony Środowiska.
 3. Określenie podstaw programowych kształcenia w nowych zawodach nauczanych w systemie oświaty a związanych z branżą gospodarki odpadami we współpracy
  z pracodawcami z branży.
 4. Modyfikacja podstaw programowych kształcenia w zawodzie Technik ochrony środowiska w zakresie zwiększenia minimalnej liczby godzin i rozszerzenia treści nauczania.
 5. Wprowadzenie dodatkowych umiejętności zawodowych związanych z gospodarką odpadami.
 6. Wprowadzenie do systemu oświaty zawodu Operator maszyn i urządzeń odzysku
  i recyklingu
  kształconego na poziomie branżowej szkoły I stopnia oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
 7. Wprowadzenie do systemu oświaty zawodu Technik Odzysku i Recyklingu kształconego na poziomie technikum oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
 8. Wprowadzenie do systemu oświaty zawodów pomocniczych na poziomie I lub II, które mogą być wykonywane przez osoby z niepełnosprawnością umysłową:
  1. Sortowacz odpadów
  2. Pracownik pomocniczy ładowacza odpadów
  3. Pracownik pomocniczy w PSZOK
  4. Sprzątacz /zamiatacz.
 9. Włączenie Sektorowej Ramy Kalifikacji w branży gospodarki odpadami do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Na posiedzeniu zostały przedstawione również następujące tematy:

 • Przedstawienie założeń drugiej edycji badań w ramach BBKL.
 • Sektorowa Mapa Kwalifikacji jako narzędzie rozwoju kompetencji i kwalifikacji pracowników branży sektora gospodarki odpadami (SGO).
 • Informacja o stanie realizacji szkoleń wynikających z Rekomendacji nr 5/2022 Rady.
 • Okresowa weryfikacja i aktualizacja Planu pracy Rady na 2022 rok.

 

Materiały do pobrania: