Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Aktualności

Informacja z IV spotkania GR

W dniu 13.10.2020 r. w formie zdalnej odbyło się czwarte spotkanie Grupy Roboczej ds. współpracy edukacji i biznesu w sektorze gospodarki odpadami (GRGO).

W pierwszej części spotkania członkowie GRGO udzielili odpowiedzi na pytania ankiety dotyczącej aktualnej sytuacji w zakresie praktyk i staży (w czasach pandemii COVID-19) w instytucjach edukacyjnych oraz w przedsiębiorstwach z sektora gospodarki odpadami.
W dyskusji panelowej członkowie GRGO dzielili się własnymi doświadczeniami i wynikającymi z nich potrzebami związanymi z praktykami i stażami.

Z dyskusji wynika, że nie można wysnuć jednoznacznego wniosku o negatywnym wpływie pandemii w zakresie praktyk i staży, gdyż jest to zależne od wytycznych i polityki danego przedsiębiorstwa czy też instytucji edukacyjnej. Niektóre organizacje nie zaobserwowały dużego wpływu pandemii w porównaniu do zeszłego roku, a w innych praktyki zostały przesunięte, opóźnione lub zupełnie odwołane. Największe problemy odnotowało w technikum, w którym część uczniów korzystała z praktyk wirtualnie w tzw. wirtualnych przedsiębiorstwach, co nie daje tak dobrego przygotowania jak rzeczywista praca w przedsiębiorstwie.

Zarówno przedsiębiorcy, jak i przedstawiciele instytucji edukacyjnych podkreślali również trudności z przygotowaniem programu praktyk, brakiem odpowiednich pracowników, którzy mogli pełnić rolę opiekunów praktyk, brakiem finansowania opiekunów praktyk lub pozostawienie tego przedsiębiorcom, a także brakiem określenia w przepisach dotyczących praktyk roli opiekuna praktyk.

Ważnym wnioskiem z dyskusji była wyrażona potrzeba systemowego wsparcia praktyk i staży tak, aby organizacje przyjmujące do siebie uczniów lub studentów, widziały w tym korzyści dla siebie, a nie jedynie obciążenie i utrudnienie w pracy swojej organizacji.

Jako dobry przykład został wymieniony Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW, który uzyskał finansowanie w ramach programu PO WER „Wiedza Edukacja Rozwój” w ramach osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju na organizację staży i praktyk. Uzyskane z programu wparcie zapewnia m.in. pokrycie kosztów wymaganych badań i szczepień, które umożliwiają odbycie praktyk w danej organizacji (jeśli szczepienia ochronne są obowiązkowe). Ponadto wsparcie programu finansuje praktyki w danym przedsiębiorstwie, w tym wynagrodzenie dla opiekunów praktyk, co wpływa na ich większe zaangażowanie w całym procesie praktyk. Finansowanie PO WER spowodowało, że Wydział nie ma problemów ze znalezieniem miejsc na praktyki dla swoich studentów.

W drugiej części spotkania zostały zaprezentowane informacje o rekomendacji nadzwyczajnej Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców związanej z pandemią COVID-19 i nadzwyczajnym projekcie PARP adresowanym do przedsiębiorców sektora materiałowego odzysku surowców oraz informacje o rekomendacji dotyczącej usług rozwojowych dla przedsiębiorstw sektora materiałowego odzysku surowców. Ze szczegółami dotyczącymi rekomendacji oraz projektu PARP można się zapoznać w zakładce Aktualności – Wsparcia szkoleniowo-doradcze pracowników sektora gospodarki odpadami w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19.

Następne, V spotkanie GRGO planowane jest pod koniec listopada 2020 r.

Materiały do pobrania: