Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Aktualności

Nowe kwalifikacje i kompetencje na rynku pracy to zawsze korzyść. Z nami jest to jeszcze łatwiejsze – dowiedz się dlaczego

Kursy, szkolenia, studia podyplomowe – możliwości jest wiele. Aby sprostać wyzwaniom współczesności, trzeba stale się rozwijać i podnosić swoje kompetencje. Dynamicznie zachodzące zmiany, praktycznie we wszystkich obszarach życia, wymuszają na pracownikach konieczność stałego podnoszenia poziomu wykształcenia, ciągłego poszerzania swoich kwalifikacji. Wszystko po to, by odpowiednio przystosowywać się do nieprzewidywalnej rzeczywistości, a także by sprawnie wykorzystywać możliwości, jakich dostarczają nowoczesne technologie.

Czy warto podnosić kwalifikacje? Zdecydowanie tak! Przykładowe korzyści, jakie może nam to przynieść to: zwiększenie szans na lepszą pozycję na rynku pracy, a co z tym związane, lepsze perspektywy rozwoju zawodowego oraz wyższe dochody, a także podniesienie jakości życia. Również z perspektywy pracodawcy rozwój pracowników ma dzisiaj ogromne znaczenie.

Szczególnie szybko w ostatnim czasie rozwija się sektor odzysku materiałowego surowców, tak w rozumieniu wzrostu realizowanej sprzedaży, jak i wzrostu poziomu zatrudnienia. Jest to związane zarówno ze zmianami regulacji na poziomie europejskim i krajowym, jak również ze zmianami w postawach społeczeństwa w podejściu do spraw związanych z ochroną środowiska.

Konieczny rozwój kwalifikacji

W związku z tym Przedsiębiorstwa z sektora odzysku potrzebują dodatkowych pracowników, rekrutowanych również z innych branż oraz zgłaszają istotne zapotrzebowanie na rozwój kwalifikacji pracowników już zatrudnionych.

Zdaniem firm z sektora potrzebne jest wsparcie rozwoju pracowników wszystkich szczebli oraz wszystkich służb na terenie zakładu. Nie jest więc to identyfikacja pojedynczych luk, ale raczej oczekiwanie kompleksowego podejścia do podnoszenia kwalifikacji i kompetencji pracowników sektora odzysku materiałowego surowców.

Nowe strategie UE

Zapotrzebowanie na specjalistów sektora gospodarki odpadami ma ścisły związek z wdrażanymi od 2005 roku strategiami UE w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów i ich recyklingu, zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych, gospodarki o obiegu zamkniętym oraz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym.

Według opisu krajowych inteligentnych specjalizacji w wersji obowiązującego od 1 stycznia 2020 roku, w sektorze powinny zostać wdrożone nowe, innowacyjne technologie recyklingu odpadów. Pociąga to za sobą konieczność optymalizacji organizacyjno-technologicznej procesu zagospodarowania odpadów oraz intensyfikacji odzysku surowców znajdujących się w odpadach.

Potwierdziły to wyniki badań – przedsiębiorcy, którzy wzięli udział w badaniach ankietowych i badaniach jakościowych zgłaszali zapotrzebowanie na pracowników o kompetencjach związanych z wdrażaniem nowych metod, procesów i technologii przetwarzania odpadów oraz ich obsługi, w szczególności kadry zarządzającej i kierowniczej posiadającej kompetencje w zakresie:

  • zarządzania przedsiębiorstwem (ogólna wiedza menadżerska),
  • zarządzania zespołami/ludźmi,
  • planowania produkcji,
  • zarządzania procesami,
  • wykorzystania narzędzi IT w procach zarządczych,
  • planowania inwestycji, w szczególności inwestycji innowacyjnych oraz zarządzanie nimi,
  • zarządzania projektami

oraz umiejętności z zakresu analizy logicznej, analizy ekonomicznej, badania i analizy rynku oraz rozwoju technologii, analizy ryzyka i wiedzy o obowiązujących uregulowaniach prawnych na poziomie krajowym i międzynarodowym, normach, standardach i wytycznych.

Potrzebni specjaliści o nowych kompetencjach

Ze względu na coraz większy poziom automatyzacji w przedsiębiorstwach sektora gospodarki odpadami (nowoczesne linie technologiczne do automatycznego sortowania i przetwarzania poszczególnych rodzajów odpadów) przedsiębiorcy wskazywali również na zapotrzebowanie na specjalistów posiadających kompetencje w zakresie:

  • automatyzacji eksploatacji i obsługi linii technologicznych do sortowania i przetwarzania poszczególnych rodzajów odpadów,
  • umiejętności obsługi i monitorowania procesu sortowania i przetwarzania, nadzoru nad tym procesem oraz nadzoru technologicznego nad jakością otrzymywanych w wyniku procesu surowców.

Do zawodów deficytowych w sektorze należą również: elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, mechanicy oraz kierowcy samochodów ciężarowych.

Powyższe wnioski płyną m.in. z wyników badan zaprezentowanych w „Raporcie z monitorowania zapotrzebowania na usługi szkoleniowo-doradcze sektora gospodarki odpadami” oraz barometru zawodów.

Szkolenia z dofinansowaniem

Dzisiaj zdobywanie nowych kwalifikacji i kompetencji staje się jeszcze łatwiej dostępne dzięki dofinansowaniom do szkoleń i studiów podyplomowych odpowiadających na powyższe potrzeby. Przedsiębiorcy z sektora odzysku dla swoich pracowników mogą aplikować o dofinansowania do 80% wartości szkolenia/ń, a maksymalnie 6 684 zł na pracownika.

Zainteresowanie należy zgłosić przez Formularz na stronie Polskiej Agencji Rozwojowy Przemysłu. Podstawowe informacje o projekcie dostępne są na: www.marr.pl/odzysksurowcow. Nabór nr 2 do dofinansowania już trwa i zakończy się 13 stycznia lub w momencie wyczerpania alokacji (1 500 000 zł).