Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Aktualności

Ósme posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

W dniu 29 czerwca br. odbyło się ósme posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców.

Spotkanie zostało poświęcone zagadnieniom związanym z bieżącą pracą Rady Sektorowej, przedstawieniu wyników pracy Grupy Roboczej, omówieniu wyników badań BBKL oraz przedstawieniu sytuacji ekonomiczno-gospodarczej w kraju oraz w branży gospodarki odpadami.

Z przedstawionej analizy wynika, że sytuacja w kraju jest umiarkowanie pomyślna i zróżnicowana ze względu na różne sfery gospodarcze. Sytuacja w przemyśle jest bardzo dobra, ponieważ przemysł dość łagodnie przeszedł lockdown w ubiegłym roku, a od czerwca 2020 r. wyniki w statystykach rok do roku były dodatnie. W usługach, gdzie panował lockdown wiosenny, jesienny i zimowy, zwłaszcza w tych z sektora HoReCa (hotele, restauracje i catering) ale też w branży fitness, sytuacja jest gorsza i sektory te dopiero teraz bardzo powili wychodzą z kłopotów i cały czas pracują w ryzyku pojawienia się kolejnego jesiennego lockdownu. W handlu jest dosyć dobrze, choć również przeżywał zamknięcia dużych obiektów i miał kłopoty.

Sektor odzysku materiałowego surowców (gospodarki odpadami) na tle przemysłu ogółem wypada dobrze. W sektorze widać systematyczny wzrost obrotów. Poziom sprzedaży w przemyśle w ubiegłym roku spadał o 1% a w sektorze gospodarki odpadami o 11% wzrósł. W ubiegłym roku przeciętny wzrost płac w przemyśle był na poziomie 4,5%, natomiast w sektorze gospodarki odpadami był blisko 7%. Przeciętnie płace w sektorze rosną nieco szybciej niż w całym przemyśle. W ubiegłym roku przemysł zanotował spadek zatrudnienia 2%, a w sektorze gospodarki odpadami był wzrost o 3,3%.

Z analizy, zgromadzonych przez Grupę Roboczą, ankiet dotyczących zapotrzebowania przedsiębiorstw sektora na nowe zawody oraz zawody, które mogłyby być wykonywane przez osoby z niepełnosprawnością umysłową wynika, że w branży jest zapotrzebowanie na zawód „Technik odzysku i recyklingu” (15 wskazań) oraz na zawód „Operatora urządzeń i maszyn odzysku
i recyklingu
” (14 wskazań). Jednocześnie przedsiębiorcy podkreślali, że z uwagi na wymagające warunki pracy zawody te mogą być wykonywane jedynie przez osoby pełnosprawne intelektualnie, a stosowne kwalifikacje powinni uzyskiwać w technikum i lub w szkole branżowej. Natomiast osoby
z niepełnosprawnością umysłową mogłyby zajmować takie stanowiska jak: „Sortowacz odpadów”, „Ładowacz”, „Pracownik pomocniczy PSZOK”, „Sprzątacz/Zamiatacz” (10 wskazań).

Na posiedzeniu przedstawiono również prezentację na temat przeglądu dobrych praktyk w zakresie współpracy sektora edukacji i biznesu. W wyniku tych prac ma powstać rekomendacja dotycząca dobrych praktyk sektora edukacji i biznesu. Przedstawiono również szczegółowo przykłady najbardziej interesujących dobrych praktyk, takich jak: tworzenie kierunków praktycznych (studia I i II stopnia), tworzenie klas patronackich w szkołach, organizacja staży zawodowych dla nauczycieli w branży transportu i logistyki, studia dualne (branża: transport i logistyka).

Na spotkaniu zostały przedstawione również tematy dotyczące:

  • podsumowania wyników I etapu badania Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – stan na 29.06.2021 r.,
  • zawierania porozumień o stałej współpracy pomiędzy Sektorową Radą a instytucjami edukacyjnymi i przedsiębiorcami z sektora.
  • propozycji uaktualnienia Rekomendacji zwyczajnej o studia podyplomowe.

Materiały do pobrania: