Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Aktualności

Siódme posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

W dniu 29 kwietnia br. odbyło się siódme posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców.

Spotkanie w dużej mierze zostało poświęcone dyskusji na temat obecnego i przyszłego zapotrzebowania na kompetencje w sektorze gospodarki odpadami.

Z dyskusji Członków wypłynęły następujące wnioski:

  1. W branży będzie następowała bardzo duża mechanizacja i robotyzacja. W związku z tym w dużych przedsiębiorstwach będzie zmniejszało się zapotrzebowanie na stanowiska robotnicze a zwiększało zapotrzebowanie na  zatrudnianie  osób z wykształceniem technicznym oraz inżynierów.
  2. W mikro i małych firmach, gdzie technologie są zapóźnione, nadal będzie zapotrzebowanie na pracowników z wykształceniem branżowym na takich stanowiskach, jak np. ładowacz, sortowacz, operator. Jednocześnie firmy te mają znacznie ograniczone zapotrzebowanie na zatrudnianie wysoko wyspecjalizowanych pracowników z uwagi na ograniczoną scalę działania.
  3. Istnieje potrzeba, aby w ramach zawodów dedykowanych branży przekazywana wiedza miała charakter konkretny i fachowy.
  4. Branża nie ma zbyt dużej możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Wykonywane czynności np. w sortowniach odbywają się w ruchu, pod dużym obciążeniem i wymagają dużej uwagi i skupienia. Osoba, która nie potrafi skoncentrować się mogłaby doprowadzić do poważnego wypadku. Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie możliwa jest praca w biurze lub np. w punkcie (warsztacie), który zajmuje się zwracaniem zużytych przedmiotów lub wyrobów do dalszego użytkowania.
  5. Stanowiska robocze w przedsiębiorstwach obsadzane są obecnie osobami po 30-tym, 40-tym roku życia, ponieważ osoby te mają już doświadczenie zawodowe i podejmują się świadomie pracy w branży. W firmach nie ma praktycznie zatrudnionych osób fizycznych w wieku 20 lat.

Podczas dyskusji Członkowie po raz kolejny podkreślili potrzebę zatrudniania w sektorze osób z wykształceniem technicznym takich jak np. automatycy, mechanicy, mechatronicy, operatorzy maszyn, operatorzy sprzętu specjalistycznego tj. przerzucarki, rozrywarki, które są sprzętem specjalistycznym stosowanym w gospodarce odpadami. Podkreślano również, że branża potrzebuje także chemików, elektryków, technologów przetwórstwa na poziomie techników, którzy potrafiliby patrzeć całościowo na proces przetwarzania odpadów.

Podczas kolejnej dyskusji dotyczącej przeglądu rekomendacji zwyczajnej w zakresie zapotrzebowania na kompetencje w sektorze oraz propozycji zmian wpłynął wniosek o dokonanie zmiany rekomendacji poprzez utworzenie rocznych studiów podyplomowych związanych ze strategią biznesową w gospodarce o obiegu zamkniętym. Byłyby to studia, które mogłyby wdrażać koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym do praktyki gospodarczej przedsiębiorstw o różnym profilu działalności. Studia byłyby adresowane do pracowników podmiotów gospodarczych, menedżerów wyższego i średniego szczebla. Studia posiadałyby również aspekty zarządzania zasobami. Członkowie wskazali na brak dotychczas takiej oferty na poziomie kształcenia podyplomowego. Wniosek utworzenia studiów podyplomowych spotkał się z pozytywną reakcją, jak również część Członków reprezentujących instytucje edukacji zgłosiła chęć prowadzenia tego typu studiów.

Na spotkaniu zostały przedstawione również tematy dotyczące:

  • bieżących wyników badania Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – stan na 29.04.2021 r.
  • kształcenia zawodowego w szkołach branżowych – informacja z prac Grupy roboczej ds. współpracy edukacji i biznesu,
  • informacji o realizacji usług rozwojowych wynikających z Rekomendacji nr 1/2020 Sektorowej Rady (anty-covidowej),
  • informacji na temat przebiegu prac nad opracowaniem Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora,
  • informacji na temat podjęcia prac nad nawiązaniem i sformalizowaniem stałej współpracy między instytucjami edukacyjnymi i przedsiębiorcami z sektora.

Materiały do pobrania: