Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Aktualności

Wstępny projekt Sektorowej Ramy dla Sektora Gospodarki Odpadami opracowany

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla sektora Gospodarki Odpadami (SRK GO) obejmuje kompetencje niezbędne do planowania, organizowania, realizowania i nadzorowania procesów związanych z gospodarowaniem odpadami (w szczególności zbierania, transportu, sortowania, przetwarzania, unieszkodliwiania) oraz kompetencje niezbędne do prowadzenia działań związanych z edukacją i podnoszeniem świadomości mieszkańców, przedsiębiorców, producentów oraz przedstawicieli instytucji państwowych i samorządowych w zakresie odpowiedzialnej gospodarki odpadami.

Kompetencje zawarte w SRK GO zostały uporządkowane i pogrupowane tematycznie w ramach tzw. wyznaczników sektorowych.

Wiedza i umiejętności pogrupowane zostały w następujący sposób:
 • Odpady, surowce, produkty
  W ramach tego wyznacznika zgrupowano kompetencje odnoszące się do wiedzy związanej z rodzajami odpadów, z możliwościami ich przetwarzania, rodzajami surowców oraz umiejętności związane z postępowaniem z różnego rodzaju odpadami
 • Podmioty i rynek
  W ramach tego wyznacznika zgrupowano kompetencje odnoszące się do szeroko rozumianych interesariuszy sektora, w tym między innymi do podmiotów, osób wytwarzających odpady (producenci), jak również do podmiotów będących odbiorcami odpadów, np. w celu wykorzystania ich jako surowiec do dalszej produkcji
 • Środowisko (otoczenie)
  W ramach wyznacznika zgrupowano kompetencje związane ze środowiskiem, w szczególności ze środowiskiem naturalnym, ale również z wpływem sektora gospodarki odpadami na otoczenie
 • Technologia
  W ramach tego wyznacznika zgrupowano kompetencje odnoszące się do metod, technik i procedur wykorzystywanych w sektorze oraz kompetencje związane z obsługą i eksploatacją narzędzi, maszyn, urządzeń, linii technologicznych i środków transportu
 • Bezpieczeństwo
  To wyznacznik w ramach którego zgrupowano kompetencje odnoszące się do bezpieczeństwa, w tym do kwestii zagrożeń wynikających ze specyfiki odpadów
 • Organizacja procesów realizowanych w sektorze
  W ramach tego wyznacznika zgrupowano kompetencje związane z organizacją i logistyką działań realizowanych w sektorze oraz analizą efektywności, zarówno w wymiarze finansowym, jak i ekologicznym ni społecznym. W ramach tego wyznacznika ujęte zostaną również kompetencje związane z organizowaniem pracy i prowadzeniem działalności.
Kompetencje społeczne zgrupowano w oddzielnych obszarach obejmujących:
 • Promowanie postaw proekologicznych
 • Komunikowanie
 • Odpowiedzialność
Konsultacje dla sektora

Opinie i uwagi zebrane podczas weryfikacji wstępnego projektu SRK GO posłużą do udoskonalenia opracowanego materiału. Rezultatem tego procesu będzie finalny, zweryfikowany projekt SRK GO. Konsultacja wstępnego projektu SRK GO przeprowadzona zostanie podczas czterech spotkań prowadzonych on-line (webinariów), badania ilościowego w formie ankiet on-line oraz badania jakościowego w formie indywidualnych wywiadów pogłębionych prowadzonych on-line.

Weź udział w ankiecie

Przed wypełnieniem ankiety należy zapoznać się z wstępnym projektem Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Gospodarki Odpadami

Wstępny projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Gospodarki Odpadami (PDF)

Tabela szczegółowa (XLSX)

 

W razie jakichkolwiek pytań lub niejasności prośba o kontakt:

Magdalena Słocińska
Ekspertka ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
magda.slocinska@mabea.pl
504 382 929

 

Korzyści  z wdrożenia Sektorowej Ramy Kwalifikacji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Sektorowa Rama Kwalifikacji jest szansą na czytelny plan budowania i rozwoju zespołu poprzez uporządkowanie zestawu kwalifikacji ważnych z punktu widzenia interesariuszy sektora, czyli poszukiwanych przez pracodawców. Jest to też rozwiązanie, które daje jednolity i miarodajny sposób oceny potencjału pracowników – możliwy dzięki łatwości porównywania kwalifikacji i identyfikowania potrzeb pracodawcy. Dzięki SRK możliwa jest wiarygodna weryfikacja kompetencji kandydatów do pracy. SRK jest w końcu skuteczną odpowiedzią na deregulacje w branży – umożliwia bowiem sporządzenie rekomendacji, czy standardów dotyczących zatrudnienia osób na poszczególnych stanowiskach w przedsiębiorstwie, bez potrzeby tworzenia nowych regulacji.

Do głównych zadań stawianych przed Sektorową Ramą Kwalifikacji oraz wskazywanych korzyści wynikających z jej wdrożenia należą:

 • identyfikacja kompetencji wykorzystywanych w sektorze. Dla interesariuszy sektora ważne jest zidentyfikowanie wszystkich kompetencji niezbędnych do realizacji procesów i zadań zawodowych. Istotne jest ich ujęcie z perspektywy pracodawców i potrzeb rynku pracy, niezależnie od funkcjonujących programów szkoleniowych oraz uwzględnienie kompetencji wykorzystywanych obecnie i prawdopodobnie potrzebnych w najbliższej przyszłości. Analiza kompetencji w sektorze to punkt wyjścia do wszelkich działań związanych z rozwojem kompetencji.
 • standaryzacja języka. SRK pozwala na ujednolicenie nazewnictwa i wypracowanie wspólnych definicji, co jest niezbędnym krokiem do uzgodnienia uznawanych przez całe środowisko standardów dla poszczególnych zadań zawodowych, stanowisk czy kwalifikacji rynkowych.
 • większa efektywność działań na rzecz dopasowania kompetencji osób do potrzeb rynku pracy. SRK wspiera uporządkowanie oferty szkoleniowej, ułatwia porównywanie i wybór szkoleń, kształtowanie oferty edukacyjnej w odpowiedzi na sygnalizowane potrzeby pracodawców. Przedstawiciele sektora zwracali uwagę, że mimo bogatej oferty szkoleniowej, dbałość o stały rozwój zawodowy nie jest wcale oczywista i powszechna wśród pracowników w sektorze. Przejrzysta, adekwatna do potrzeb oferta działań rozwojowych w dłuższej perspektywie będzie mieć pozytywny wpływ na motywację do stałego podnoszenia kompetencji.
 • wsparcie w opisywaniu kwalifikacji rynkowych. SRK stanowi narzędzie, które dzięki zidentyfikowaniu i uporządkowaniu pojedynczych kompetencji może zdecydowanie ułatwić określenie zawartości opracowywanych kwalifikacji rynkowych i formułowanie efektów uczenia się.

Sektorowa Rama Kwalifikacji może być wykorzystywana również w pojedynczych podmiotach działających w branży, wspierając szereg działań związanych z zarządzaniem kompetencjami. W wielu przypadkach procesy te mogłyby przebiegać bardziej efektywnie, gdyby zastosowano do nich systemowe podejście, powiązano je między sobą, ujednolicono procedury i wprowadzono wystandaryzowane narzędzia. SRK może być punktem wyjścia do tworzenia tego typu rozwiązań, przykładowo może być wykorzystywana jako:

 • narzędzie do przypisywania wymagań kompetencyjnych do zadań zawodowych lub stanowisk. SRK może stanowić punkt odniesienia i narzędzie pomocnicze przy formułowaniu wymagań kompetencyjnych dla określonych zadań, procesów czy stanowisk pracy. Pozwala to na usprawnienie i zapewnienie większego obiektywizmu podczas obsadzania stanowisk, zarówno w toku rekrutacji zewnętrznej jak i wewnętrznej.
 • pomoc w tworzeniu narzędzi do badania i rozwoju kompetencji. SRK może być podstawą do tworzenia narzędzi służących do audytu kompetencji, oceny pracowników czy analizy potrzeb szkoleniowych. Systemowe podejście do tych zagadnień może poprawić efektywność zarządzania zasobami ludzkimi w zakresie przypisywania osób do poszczególnych zadań, reagowania na zmieniające się warunki prowadzenia działalności czy decydowania się na nowe przedsięwzięcia w oparciu o posiadane zasoby. Oparcie działań rozwojowych, w tym szkoleń, na precyzyjnej analizie potrzeb zwiększa ich efektywność oraz motywację pracowników do podnoszenia swoich kompetencji.