Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Aktualności

Zostań PZZJ (podmiot zewnętrznego zapewniania jakości). Trwa nabór

Czym jest PZZJ?

Podmiot zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ) wspiera instytucję certyfikującą (IC) w odpowiednim prowadzeniu działań związanych z walidacją i certyfikowaniem. W tym celu prowadzi ciągły monitoring działań IC oraz okresową ewaluację zewnętrzną tych działań. Za swoją działalność podmioty zewnętrznego zapewniania jakości pobierają wynagrodzenie. Tu dowiesz się więcej jak zostać PZZJ, a tu możesz zobaczyć archiwalne i aktualne nabory na PZZJ.

Jak zostać PZZJ?

Podmiotem Zewnętrznego Zapewniania Jakości może zostać instytucja, która spełnia kilka wymogów: prowadzi zorganizowaną działalność w obszarze gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń, posiada wewnętrzny system zapewniania jakości przeprowadzonych procesów, dysponuje odpowiednio przygotowaną kadrą pracowniczą, jest odpowiednio przygotowana merytorycznie w zakresie działania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) i zasad walidacji oraz ma doświadczenie w prowadzeniu ewaluacji lub audytów.

Właściwy Minister nie rzadziej niż raz na 3 lata publikuje na portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji ogłoszenie o naborze kandydatów na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji PZZJ. Zainteresowane instytucje muszą następnie złożyć wniosek, wypełniając właściwe formularze i załączając do niego dodatkowe dokumenty, m.in. dotyczące doświadczenia podmiotu, obszaru prowadzenia działalności i systemu zapewniania jakości.

Właściwy Minister nie rzadziej niż raz na 3 lata publikuje na portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji ogłoszenie o naborze kandydatów na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji PZZJ. Zainteresowane instytucje muszą następnie złożyć wniosek, wypełniając właściwe formularze i załączając do niego dodatkowe dokumenty, m.in. dotyczące doświadczenia podmiotu, obszaru prowadzenia działalności i systemu zapewniania jakości.

Wraz z wnioskiem wnoszona jest opłata na podany numer konta.

Złożony wniosek jest oceniany pod względem spełniania warunków formalnych, a następnie podlega ocenie merytorycznej dokonywanej przez specjalnie powołaną w tym celu komisję. W przypadku decyzji pozytywnej wnioskujący podmiot zostaje wpisany na listę instytucji uprawnionych do pełnienia funkcji PZZJ dla danej grupy kwalifikacji na okres 6 lat, z możliwością przedłużenia na następne 6 lat. Minister właściwy dla kwalifikacji powierza mu, w drodze umowy, funkcję PZZJ w odniesieniu do określonej kwalifikacji i konkretnej IC.

Zobacz aktualną listę PZZJ

Zobacz jak złożyć wniosek

Kontakt

Ministerstwo Edukacji i Nauki
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji
tel. + 48 785 506 302
tel. + 48 503 914 553
mail: rejestr@ibe.edu.pl