Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Aktualności

O Radzie

Do głównych zadań Rady należy m.in.:

 • opracowywanie rekomendacji dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w sektorze,
 • przekazywanie informacji o zapotrzebowaniu na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy oraz partnerów społecznych identyfikujących potrzeby rozwojowe przedsiębiorstw.
 • rekomendowanie rozwiązań w zakresie koniecznych zmian w obowiązujących regulacjach prawnych
  w obszarze edukacji pod kątem ich ujednolicenia, aktualizacji oraz dostosowania do potrzeb sektora,
 • zainicjowanie współpracy w zakresie tworzenia porozumień edukacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami edukacyjnymi,
 • określenie obszarów badawczych, badania i monitorowanie zapotrzebowania na kompetencje
  w sektorze gospodarki odpadami,
 • identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowej ramy kwalifikacji oraz kwalifikacji rynkowych,
 • uwzględnienie sytuacji pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach.