Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

O Radzie

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców powstała z inicjatywy Krajowej Izby Gospodarczej oraz Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.

Celem działania Rady jest identyfikacja i prognozowanie potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych związanych z rozwojem sektora gospodarki odpadami oraz dostosowanie oferty edukacji formalnej oraz pozaformalnej do potrzeb pracodawców sektora.

Do głównych zadań Rady należy m.in.:

 • opracowywanie rekomendacji dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w sektorze,
 • przekazywanie informacji o zapotrzebowaniu na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy oraz partnerów społecznych identyfikujących potrzeby rozwojowe przedsiębiorstw.
 • rekomendowanie rozwiązań w zakresie koniecznych zmian w obowiązujących regulacjach prawnych w obszarze edukacji pod kątem ich ujednolicenia, aktualizacji oraz dostosowania do potrzeb sektora,
 • zainicjowanie współpracy w zakresie tworzenia porozumień edukacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami edukacyjnymi,
 • określenie obszarów badawczych, badania i monitorowanie zapotrzebowania na kompetencje
  w sektorze gospodarki odpadami,
 • identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowej ramy kwalifikacji oraz kwalifikacji rynkowych,
 • uwzględnienie sytuacji pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele pracodawców, organizacji branżowych, uczelni wyższych, szkół średnich, firm szkoleniowych, związki zawodowe, instytucje pełniące rolę regulatora lub nadzoru dla sektora oraz instytucji rynku pracy. Rada realizuje swój cel poprzez dialog i wymianę doświadczeń ekspertów reprezentujących wymienione podmioty oraz innych istotnych interesariuszy.

W celu zapewnienia reprezentatywności sektora gospodarki odpadami w Radzie najliczniejszą grupą członkowską stanowią przedstawiciele przedsiębiorców sektora reprezentujący główne specjalizacje (firmy zbierające odpady, sortownie, instalacje RIPOK, ITPOK, recyklerzy surowców wtórnych, instalacje biogazowe, kompostownie) oraz przedstawiciele największych w kraju organizacji reprezentujących interesy przedsiębiorców z branży.

Zasady funkcjonowania Sektorowych Rad ds. Kompetencji zostały uregulowane w art. 4c oraz 4e ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz w ustawie Prawo oświatowe, gdzie Rady zostały wskazane jako instytucje, które wspierają system oświaty w zakresie kształcenia zawodowego. Rada jest organem o charakterze doradczo-opiniotwórczym.

Rada działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przyjętego Regulaminu oraz podjętych uchwał.

Zasady i wartości odnoszące się do działalności Rady

 • Transparentność prac Rady i podejmowania decyzji.
 • Odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
 • Respektowanie oczekiwań interesariuszy sektora gospodarki odpadami.
 • Dialog z partnerami Rady.
 • Należyta staranność w prowadzeniu analiz i formułowaniu rekomendacji.

Bieżącą obsługę prac Rady zapewnia Sekretariat Rady, prowadzony przez Krajową Izbę Gospodarczą, który będzie zajmował się obsługą organizacyjno-administracyjną jej funkcjonowania.