Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

O Projekcie

Rada Sektorowa została utworzona w ramach projektu pt.: „Rada Sektorowa ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców”, który jest realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR01/18 z dnia 11.09.2019 r., w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Nadzór nad prawidłowością realizacji projektu sprawuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowanie do realnych potrzeb pracodawców sektora. W tym celu założono powołanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców, która będzie dostarczać wiarygodnych informacji o obecnych i przyszłych potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w sektorze. Umożliwi to lepsze dostosowanie kwalifikacji absolwentów uczelni wyższych i szkół zawodowych oraz uczestników kursów i szkoleń do faktycznych potrzeb sektora.

Cel główny zostanie zrealizowany poprzez realizację celów szczegółowych:

  1. Powołanie i funkcjonowanie Rady Sektorowej
  2. Inicjowanie i realizacja stałej współpracy w zakresie zapotrzebowania na kompetencje oraz bieżącego dokształcania pomiędzy instytucjami edukacyjnymi i przedsiębiorstwami
  3. Identyfikacja obszarów badawczych, badania i monitorowanie zapotrzebowania na kompetencje w sektorze
  1. Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowej ramy kwalifikacji oraz kwalifikacji
  2. Opracowanie rekomendacji zapotrzebowania oraz zmian i rozwiązań w obszarze edukacji dla sektora
  3. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej dla instytucji edukacyjnych, rynku pracy i partnerów społecznych w zakresie potrzeb edukacyjnych sektora.

Jak wynika z badań PARP Bilansu kapitału Ludzkiego, 75 proc. przedsiębiorców deklaruje problem ze znalezieniem kandydatów do pracy odpowiadających na ich potrzeby. Ankietowani właściciele firm twierdzą, że nie mają czasu na uczenie kandydatów podstawowych rzeczy. Jednocześnie deklarują możliwość ich doszkalania. Oczekują, że to system edukacji da uczniom odpowiednie umiejętności potrzebne do rozpoczęcia pracy. Badanie PARP pokazuje, iż 30% pracodawców nie inwestuje w rozwój swoich pracowników, natomiast 25% spośród tych pracodawców, którzy korzystają z edukacji pozaformalnej, nie jest zadowolona z jej efektów, 30% przedsiębiorców spośród nieinwestujących jako główną przyczynę wskazuje brak oferty odpowiadającej na ich potrzeby.

Dzięki realizacji projektu i jego celu głównego złagodzone zostaną problemy zdiagnozowane w POWER tj. brak wykwalifikowanych pracowników, brak środków na dokształcanie kadry, brak integracji organizacji branżowych, rozproszenie przedsiębiorstw w sektorze.

Plan spotkań w projekcie

22 spotkania robocze Prezydium Sektorowej Rady

(w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej)

12 posiedzeń plenarnych Sektorowej Rady (posiedzenia kwartalne)

Z prac Rady będzie sporządzany roczny raport wraz z wypracowanymi rekomendacjami, który będzie upowszechniany wśród interesariuszy i przekazany PARP.

12 spotkań Grupy Roboczej ds. współpracy biznesu i edukacji