Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Członkostwo

Jak dołączyć do składu Rady?

Członkami Rady mogą być przedstawiciele następujących typów instytucji (podmiotów):

 • przedsiębiorstw działających w sektorze gospodarki odpadami,
 • organizacji branżowych sektora gospodarki odpadami,
 • instytucji edukacji formalnej i pozaformalnej prowadzących kształcenie i szkolenie zawodowe na potrzeby sektora,
 • związków zawodowych,
 • instytucji pełniących rolę regulatora lub nadzoru dla sektora,
 • Rady Rynku Pracy lub Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy,
 • innych podmiotów ważnych z punktu widzenia działalności Rady,
 • przedstawiciel ministra właściwego dla sektora gospodarki odpadami

pod warunkiem spełnienia przez nie kryteriów formalnych oraz kryteriów merytorycznych.

Kryteria formalne

 • reprezentować instytucję (podmiot) wymieniony powyżej,
 • zaakceptować cele i zasady działania Rady, w szczególności zawarte w Regulaminie Rady,
 • złożyć w oryginale następujące dokumenty członkowskie: deklarację przystąpienia do Rady, rekomendację kandydata na członka Rady wystawioną przez instytucję zgłaszającą, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, krótką notkę biograficzną oraz krótką informację o działalności instytucji zgłaszającej kandydata na członka Rady.

Kryteria merytoryczne

 • otrzymać rekomendację instytucji (podmiotu) zgłaszającej wymienionej powyżej,
 • posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w sektorze gospodarki odpadami, współpracy z sektorem lub doświadczenie w obszarze rynku pracy.

Dokumenty członkowskie:

Krótka notka biograficzna kandydata na członka Rady oraz krótka informacja o działalności instytucji zgłaszającej kandydata na członka Rady powinny być samodzielnie sporządzone przez kandydata na członka Rady.

W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień odnośnie warunków udziału w pracach Sektorowej Rady prosimy o kontakt z Animatorem działania Rady – Panem Krzysztofem Kawczyńskim, tel. 600 401 251, email: kkawczynski@kig.pl