Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Realizatorzy

Krajowa Izba Gospodarcza

Największa niezależna organizacją biznesu w Polsce. Reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc ponad 160 organizacji biznesowych.

Rzecznictwo interesów polskich przedsiębiorców
KIG prowadzi monitoring działalności ustawodawczej Sejmu, przekazujemy zbiór postulatów przedsiębiorców do Rządu, Parlamentu, Kancelarii Prezydenta i organów UE.

Współpraca międzynarodowa
KIG stale współpracuje z Rządem (towarzyszące delegacje biznesowe przedstawicieli MR i MSZ) oraz agencjami rządowymi (PAIiIZ, PARP, ARR).

Wspieranie polskiego eksportu
KIG organizuje konferencje i inne wydarzenia poświęcone rynkom zagranicznym, szczególnie istotnym z punktu widzenia perspektyw rozwoju polskiego eksportu. Ponadto świadczy szereg usług m.in. wystawianie świadectw pochodzenia towarów, Karnetów ATA legalizację dokumentów handlowych.

Realizacja projektów unijnych
W latach 2009-2019 zrealizowaliśmy niemal 50 projektów finansowanych ze środków UE oraz funduszu norweskiego i szwajcarskiego, wiele z nich wspólnie z PARP. Kilkanaście projektów wciąż jest w realizacji. W ich ramach przeszkoliliśmy 30 000 osób w całej Polsce. Kolejne wnioski o realizację projektów są sukcesywnie składane.

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB)

Instytut resortowy, nadzorowany przez Ministerstwo Środowiska. Nadrzędnym celem Instytutu jest tworzenie naukowych podstaw ochrony środowiska, dostarczanie wiedzy administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotom gospodarczym, a także podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa.

W swojej działalności IOŚ-PIB zajmuje się następującymi zagadnieniami:

 • Jakość powietrza
 • Gospodarka odpadami
 • Zamiany klimatu
 • Ochrona powierzchni ziemi
 • Ochrona przed hałasem
 • Zarządzanie emisjami
 • Zrównoważony rozwój
 • Ekotoksykologia
 • Analizy środowiskowe
 • Badania naukowe
 • Edukacja ekologiczna

W strukturze organizacyjnej Instytutu znajduje się także Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), którego podstawowym zadaniem jest administrowanie unijnym system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) w Polsce, w tym prowadzenie polskiej część unijnego rejestru.

Wyniki prac Instytutu wykorzystywane są również w bieżącej działalności Ministerstwa Środowiska do wypełniania międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie ochrony powietrza, wód, przyrody i klimatu, co niewątpliwie buduje markę Instytutu jako wiodącej jednostki naukowo-badawczej.