Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Aktualności

Informacja z II spotkania GR

W dniu 05.05.2020 r. odbyło się drugie spotkanie Grupy Roboczej ds. współpracy edukacji i biznesu w sektorze gospodarki odpadami (GRGO), które ze względu na obecną sytuację pandemii było prowadzone w formie zdalnej.

W trakcie spotkania zostały omówione wyniki ankiety pilotażowej (konsultacji) dotyczącej zapotrzebowania na kompetencje przeprowadzonej wśród 11 przedsiębiorstw sektora gospodarki odpadami przez Krajową Izbę Gospodarczą. Zaznaczono, że ankiety te zostały przeprowadzone przed pandemią, więc należy ten fakt wziąć pod uwagę, gdyż sytuacja się znacząco zmieniła w branży. W dyskusji nad przedstawionymi informacjami położono nacisk na kompetencje pracowników niezbędnych w sytuacji pandemii i zapotrzebowanie na pracowników przedsiębiorstw sektora.

W związku przygotowywaną przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców informacją na temat aktualnej sytuacji w sektorze i potrzeb szkoleniowo-doradczych związanych z pandemią koronawirusa znaczną część spotkania poświęcono temu zagadnieniu. W dyskusji panelowej członkowie GRGO wskazali jakie są oczekiwania przedsiębiorców sektora oraz potrzeby szkoleniowe i doradcze w perspektywie krótko- oraz długoterminowej.

Główne konkluzje spotkania są następujące:

  • firmy odbierające odpady komunalne odbierają pomiędzy 15 a 30% mniej odpadów, co związane jest z zawieszeniem lub organiczeniem działalności w sektorze produkcji i usług; jednocześnie zmieniła się morfologia odpadów i do sytuacji sprzed pandemii nie wróci szybko;
  • obecna sytuacja spowodowana pandemią z pewnością odbije się na kondycji finansowej firm;
  • firmy z branży obserwują trudności z zakupem środków ochrony osobistej, które należy zapewnić wszystkim pracownikom. Ceny tych środków są w chwili obecnej bardzo wysokie, a dostęp do nich jest utrudniony.
  • firmy zaobserwowały, że odpady są segregowane lepiej, prawdopodobnie ze względu na to, że ludzie mają na to więcej czasu pozostając w izolacji w domach;
  • w chwili obecnej obserwuje się większą liczbę chętnych do pracy w przedsiębiorstwach z sektora, gdyż firmy w innych branżach dokonują restrukturyzacji i zwolnień pracowników; w związku z tym sektor gospodarki odpadami staje się atrakcyjnym miejscem pracy, co zwiększa możliwości zatrudnienia pracowników o lepszych kwalifikacjach;
  • w spalarniach odpadów nie ma obaw, że system utylizacji odpadów zostanie przeciążony, gdyż ogólnie ilość odpadów medycznych trafiających do spalarni odpadów niebezpiecznych zmalała z powodu ograniczenia skali działalności szpitali (liczby przyjmowanych pacjentów);
  • członkowie GRGO wskazali na potrzebę wspólnych szkoleń dla przedstawicieli przedsiębiorstw z sektora oraz urzędników państwowych (z różnych szczebli administracyjnych: powiatowych, gminnych, urzędów marszałkowskich, przedstawicieli GIOŚ i Ministerstwa Klimatu); dzięki takim wspólnym spotkaniom i szkoleniom możliwa  byłaby wymiana doświadczeń, uzgodnienie interpretacji przepisów i wytycznych oraz wymiana wiedzy;
  • pomimo powyższych uwag, przedstawiciele przedsiębiorstw obecnych na spotkaniu GRGO nie stwierdzili znaczących trudności w funkcjonowaniu ich przedsiębiorstw, które mogłyby dramatycznie pogorszyć ich sytuację na rynku.

Następne, III spotkanie GRGO planowane pod koniec czerwca 2020 r., odbędzie się prawdopodobnie również w formie zdalnej.

Materiały do pobrania: