Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Aktualności

Informacja z V spotkania GR

W dniu 1.12.2020 r. odbyło się w formie zdalnej ostatnie w tym roku spotkanie Grupy Roboczej ds. współpracy edukacji i biznesu w sektorze gospodarki odpadami (GRGO).

Spotkanie GRGO zostało w całości poświęcone analizie dostępnych zawodów dotyczących sektora gospodarki odpadami (Technik inżynierii środowiska i melioracji oraz Technik ochrony środowiska) nauczanych w szkołach branżowych, pod względem ich adekwatności do oczekiwań branży gospodarki odpadami.

W pierwszej części spotkania odbyły się trzy prezentacje eksperckie:

  • prezentacja Pani Urszuli Blicharz z Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego – MEN, pt.: Analiza wybranych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego (technik ochrony środowiska, technik inżynierii środowiska i melioracji) pod kątem dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb branży odzysku materiałowego;
  • prezentacja Pani Moniki Drzymulskiej-Derdy z IBE, pt.: Modelowanie kształcenia w branży odzysku materiałowego w oparciu o obowiązujące przepisy prawa
  • prezentacja Pani Anny Pomorskiej z ZS nr 39 w Warszawie, pt.: Program nauczania dla zawodu Technik ochrony środowiska nauczanym w Technikum Ogrodniczym, w Zespole Szkół nr 39.

Na spotkaniu GRGO podczas panelu eksperckiego z udziałem członków GRGO oraz zaproszonych gości, doszło do wypracowania następujących sugestii i wniosków:

  1. Od 1 września 2019 roku kształcenie w zawodach zostało podzielone na 32 branże. Zawód technik ochrony środowiska został przypisany do branży chemicznej, natomiast technik inżynierii środowiska i melioracji do branży budowlanej. Sektor gospodarki odpadami (odzysku materiałowego surowców) nie ma dedykowanej branży. W związku z powyższym wskazane jest wyodrębnienie nowej branży kształcenia zawodowego (lub przyłączyć gospodarkę odpadami do istniejącej branży: np. branżą chemiczną), w której znalazłby się sektor odzysku materiałowego surowców. W nowopowstałej branży mogłyby się znaleźć wszystkie zawody związane z gospodarką odpadami;
  2. Podstawy programowe zawodów technik ochrony środowiska oraz technik inżynierii środowiska i melioracji nie odpowiadają potrzebom sektora gospodarki odpadami, przy czym bliższy sektorowi jest technik ochrony środowiska. Wskazane jest zatem zaktualizowanie wybranych efektów uczenia się istniejącego zawodu technik ochrony środowiska, tak aby go dostosować do potrzeb sektora odzysku materiałowego;
  3. Warto zastanowić się nad zgłoszeniem nowego (lub nowych) zawodów dla branży odzysku materiałowego surowców. Sektorowa Rada może zgłosić do Ministerstwa Klimatu zapotrzebowanie na nowy zawód, konieczne jest w tym przypadku przesłanie wraz ze wnioskiem wykaz efektów kształcenia i kryteriów weryfikacji dla nowych kwalifikacji;
  4. Wśród dodatkowych umiejętności zawodowych oraz kwalifikacji rynkowych, które mogłyby być nauczane podczas realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole branżowej, brak jest tych związanych z gospodarką odpadami. Warto zastanowić się nad:
    1. wprowadzeniem dodatkowych umiejętności zawodowych związanych z sektorem odzysku materiałowego ze wskazaniem, lub zgłoszeniem kwalifikacji rynkowej związanej z sektorem, co daje możliwość uzyskania jej w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub w ramach kursu umiejętności zawodowych lub możliwości jej wykorzystania w celu potwierdzania dodatkowych umiejętności zawodowych. Dobry przykładem jest tu pierwsza kwalifikacja rynkowa w gospodarce odpadami „Organizowanie gospodarki odpadami medycznymi w miejscach ich wytwarzania”, która została opracowana i zgłoszona przez IOŚ-PIB. Kwalifikacja ta powinna się pojawić w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji z początkiem 2021 roku; 
  5. W chwili obecnej jest 17 Sektorowych Ram Kwalifikacji (SRK), ale brak związanej z sektorem gospodarki odpadami. Zapisy dotyczące gospodarki odpadami są zawarte w innych SRK: motoryzacyjnej, budowlanej, energetyki czy przemysłu chemicznego, ale odnoszą się do gospodarki odpadami w przedsiębiorstwach tych branż. Zdaniem członków GRGO wskazane jest opracowanie SRK dla sektora gospodarki odpadami. Stworzenie SRK dla branży gospodarki odpadami byłoby podstawą do tworzenia kwalifikacji rynkowych dla sektora.

Materiały do pobrania: