Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Aktualności

Informacja z VIII spotkania GR

W dniu 23.06.2021 r. odbyło się w formie zdalnej VIII spotkanie Grupy Roboczej ds. współpracy edukacji i biznesu w sektorze gospodarki odpadami (GRGO). Na spotkaniu oprócz członków GRGO i zaproszonych gości m.in. z Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, były obecne również przedstawicielki z Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Spotkanie GRGO zostało poświęcone prezentacji wyników ankiet dotyczących potrzeb przedsiębiorstw sektora na nowe zawody oraz zawody, które mogłyby być wykonywane przez osoby z niepełnosprawnością umysłową.

Na ankietę odpowiedziało 28 przedsiębiorstw, przy czym w dalszej pracy posłużono się 25 poprawnymi ankietami. W przypadku zawodu „Technika odzysku i recyklingu” liczba organizacji wskazująca zapotrzebowanie na nowy zawód wyniosła 15, a dla „Operatora urządzeń i maszyn odzysku i recyklingu” potrzeba została zidentyfikowana w 14 ankietach.

Z ankiety wynika, że w branży gospodarki odpadami jest kilka stanowisk pracy, które mogłyby być zajmowane przez osoby z niepełnosprawnością umysłową. W otrzymanych ankietach 10 organizacji zidentyfikowało następujące 4 stanowiska: sortowacz odpadów, ładowacz, pracownik pomocniczy PSZOK oraz sprzątacz/zamiatacz.

Wszystkie otrzymane opisy stanowisk zostaną pogrupowane i wykorzystane w dalszych pracach nad opracowaniem nowych zawodów.

W trakcie spotkanie GRGO została wyrażona potrzeba dofinansowania do zatrudnienia przez firmy sektora osób z niepełnosprawnością umysłową, gdyż osoby te wymagają wsparcia i nadzoru podczas wykonywania swej pracy, co wiąże się z większymi kosztami ich zatrudnienia. Dzięki takiemu wsparciu dla firm osoby z niepełnosprawnością umysłową mogłyby łatwiej znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach sektora.

Spotkanie zakończyło się prezentacją na temat Katalogu dobrych praktyk dotyczących współpracy edukacji i biznesu oraz poradnika dobrych praktyk dotyczących edukacji osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym, które są w trakcie realizacji. Dla potrzeb ich opracowania została opracowana ankieta, służąca identyfikacji dobrych praktyk w branży gospodarki odpadami, która w najbliższym czasie zostanie przeprowadzona wśród członków Sektorowej Rady, Grupy Roboczej oraz interesariuszy.

Prace GRGO będą kontynuowane podczas kolejnych spotkań.

Materiały do pobrania: