Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Aktualności

Drugie posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

W dniu 29.04.2020 r. odbyło się drugie posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną spotkanie Rady prowadzone było w formie zdalnej.

Jednocześnie w związku z zaistniałą sytuacją na rynku oraz zgodnie z wytycznymi PARP posiedzenie Rady głównie skoncentrowało się na dyskusji dotyczącej występowania szeregu problemów
i zagrożeń spowodowanych pandemią.

Ocena obecnej sytuacji w SGO w kontekście trwającej pandemii, w tym najważniejsze problemy związane z obecną sytuacją na rynku

W trakcie posiedzenia Członkowie Rady podkreślali bardzo wiele ważnych problemów i aspektów z którymi boryka się sektor w dobie pandemii COVID-19.

Jak okazuje się w sektorze w zależności od specjalizacji działalności firmy są inne potrzeby i problemy.

Wspólne zagrożenie w branży, które budzi największe obawy przedsiębiorców, to wystąpienie zakażenia koronawirusem w zakładzie pracy. Nasuwają się wówczas pytania kim zastąpić  chorych pracowników, którzy obsługują wysokowyspecjalizowany sprzęt w związku z brakiem  specjalistów w tym zakresie. Co stanie się w sytuacji gdy trzeba będzie zamknąć zakład z powodu kwarantanny całej firmy? Niewątpliwie wraz z jego zamknięciem  pojawi się kolejne zagrożenie epidemiologiczne, którym jest zagrożenie sanitarne, spowodowane brakiem odbioru odpadów z określonego większego obszaru, gdzie na danym terenie jest jeden duży podmiot obsługujący.

Dotychczas firmy odbierające odpady nie odnotowały zwiększonego zapotrzebowania na pracowników. Natomiast  odmienna sytuacja występuje wśród recyklerów, którzy mają problemy z obsadą pracowniczą spowodowaną powrotem pracowników z Ukrainy do swojego kraju oraz brakiem  możliwości kontynuowania pracy przez osoby osadzone w zakładach karnych.

Według recyklerów zagrożeniem dla branży jest również spadek zamówień pomiędzy 20 a 50% w branży tworzyw sztucznych, co jest związane głównie z niskimi cenami ropy naftowej. Instalacje recyklerów borykają się również z brakiem surowców. Obecnie nie ma m.in. odpadów z przemysłu, ze sklepów wielkopowierzchniowych i w związku z tym wytwórcom np. paliw alternatywnych brakuje surowca do jego wytwarzania. Firmy odbierające odpady komunalne również obserwują spadek strumienia odpadów z nieruchomości niezamieszkałych co wiąże się z luką przychodową firmy.

Przedsiębiorstwa w sektorze zmagają się również ze zmniejszoną wydajnością pracowników wynikającą m.in. z wprowadzonej pracy zmianowej oraz ograniczenia kontaktów międzyludzkich w związku z wytycznymi sanitarnymi.

Dużym problemem z jakim muszą radzić sobie firmy w sektorze, to odbiór odpadów z miejsc kwarantanny. Firmy odbierające odpady komunalne nie są informowane o miejscach kwarantanny, a osoby poddane kwarantannie nie mają informacji jak mają postępować z odpadami. Recyklerzy zaś takiego problemu nie mają, ponieważ ich odpady są już zbelowane i przed dostarczeniem do zakładu stoją kilka tygodni na sortowni, na RIPOku czy na PSZOKu.

Kolejnym i dużym problemem z jakim muszą radzić sobie firmy w sektorze, to zagospodarowanie odpadów z miejsc kwarantanny. Odpady te kierowane są do spalarni, natomiast spalarnie wszystkich odpadów nie mogą przyjąć ze względu na brak mocy przerobowych.

Jednym z największych problemów w sektorze jest problem dotyczący braku odgórnych procedur w zakresie bezpieczeństwa pracowników i instalacji. W chwili obecnej każdy zakład wprowadza swoje procedury bezpieczeństwa.

Jak się okazuje obecną sytuację pandemii można wykorzystać na wzrost kompetencji i wiedzy w branży poprzez wprowadzenie branżowych studiów podyplomowych w formie online, które wcześniej w formie stacjonarnej miały bardzo małe zainteresowanie.

Oczekiwania sektora w ramach działań „anty-covidowych”

W wyniku dyskusji można wskazać następujące oczekiwania sektora w ramach działań „anty-covidowych”:

  1. wsparcie w zakresie tworzenia procedur zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i instalacjom w sektorze,
  2. wsparcie systemowe pozwalające na wydłużenie okresu magazynowania odpadów na instalacjach,
  3. wsparcie związane ze zwiększeniem mocy przerobowych w instalacjach spalania,
  4. zapewnienie obsad pracowniczych o odpowiednich kwalifikacjach/kompetencjach,
  5. wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem w czasie kryzysu,
  6. ogólnokrajowej kampanii dotyczącej edukacji społeczeństwa jak postępować z odpadami podczas przebywania na kwarantannie.

Materiały do pobrania: