Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Aktualności

Czternaste posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

W dniu 18 kwietnia 2023 r. odbyło się czternaste posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców.

Spotkanie zostało poświęcone zagadnieniom związanym z podsumowaniem ponad 3 letniej działalności Rady oraz bieżącemu funkcjonowaniu Rady w tym omówieniu aktualnej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej w branży gospodarki odpadami.

Zdaniem Piotra Soroczyńskiego, Głównego Ekonomisty KIG za nami jest już najtrudniejszy okres w 2023 roku i kilkunastu ostatnich kwartałach w których gospodarka zaliczyła recesję tzn. produkt krajowy w ujęciu realnym okazał się niższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego i prawdopodobnie ta recesja wyniosła ok. 1%. Przewiduje się, że II kw. będzie wciąż jeszcze słaby jeśli chodzi o gospodarkę. Przy pomyślnej sytuacji w maju/czerwcu br. jest szansa na niewielki wzrost gospodarczy, a kolejnych kwartałach prawdopodobnie wzrost przekroczy 2%, a w trzecim kwartale i w czwartym kwartale 3%.

W branży SGO zatrudnienie w ubiegłym roku kształtowało się na poziomie 68 tys. osób, natomiast od stycznia br. jest już 70 tys. osób. Wzrost jest pozytywny, co pokazuje, że branża ma zamiar zatrudniać i widzi perspektywy wzrostu. W lutym br. płaca w branży wynosiła przeciętnie 5.750 zł. i była ona wyższa niż przed rokiem o blisko 10%.

Podczas posiedzenia została podsumowana działalności Rady w latach 2019-2022.

Przypomniano, że inauguracja Rady odbyła się 12 lutego 2020 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej z udziałem przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju i Przedstawicieli PARP oraz zaproszonych gości. Okres realizacji projektu to 4 lata i 4 m-ce: od 1.09.2019 r. do 29.11.2022 r. (realizacja wniosku o dofinansowanie) oraz od 29.11.2022 r. do 31.01.2024 r. (okres zachowania trwałości projektu).

Przedstawiono najważniejszy dorobek SRK, a mianowicie:

Wydane Rekomendacje:

 1. Rekomendacja w sprawie potrzeby przystąpienia do opracowania Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora odzysku materiałowego surowców (branża gospodarki odpadami) – przyjęta uchwałą nr 7/2020 z dnia 16.12.2020 r.
 2. REKOMENDACJA NADZWYCZAJNA Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców – przyjęta uchwałą nr 5/2020 z dnia 7 sierpnia 2020 r.
 3. Rekomendacja nr 2/2020 dotycząca ZAPOTRZEBOWANIA NA KOMPETENCJE w sektorze gospodarki odpadami – przyjęta uchwałą nr 6 /2020 z dnia 26 listopada 2020 r.
 4. REKOMENDACJA NADZWYCZAJNA Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców – przyjęta uchwałą nr 2/2021 z dnia 3 marca 2021 z
 5. Rekomendacja nr 3/2021 dotycząca ZAPOTRZEBOWANIA NA KOMPETENCJE w sektorze gospodarki odpadami – przyjęta uchwałą nr 3/2021 z dnia 1 września 2021 r.
 6. Rekomendacja nr 4/2021 dotycząca współpracy instytucji edukacyjnych i przedsiębiorstw sektora – przyjęta uchwałą 4/2021 z dnia 26 listopada 2021 r.
 7. Rekomendacja nr 5/2022 dotycząca ZAPOTRZEBOWANIA NA KOMPETENCJE w sektorze gospodarki odpadami – przyjęta uchwałą 1/2020 z dnia 21 stycznia 2022 r.
 8. Rekomendacja nr 6/2022 r. Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców w obszarze edukacji osób po 50 r. życia i osób o niskich kwalifikacjach – przyjęta uchwałą nr 3/2022 z dnia 28 lutego 2022 r.
 9. Rekomendacja nr 7/2022 r. Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców w obszarze kształcenia zawodowego z perspektywy branży odzysku materiałowego surowców – przyjęta uchwałą 4/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.
 10. Rekomendacja nr 8/2022 r. Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców w obszarze szkolnictwa wyższego z perspektywy branży odzysku materiałowego surowców – przyjęta uchwałą 5/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.
 11. Rekomendacja nr 9/2022 dot. zmian legislacyjnych w obszarze edukacji – przyjęta uchwałą nr 6/2022 z dnia 12.10.2022 r.

Opracowane analizy, raporty i ekspertyzy:

 1. „Raport z monitorowania zapotrzebowania na usługi szkoleniowo-doradcze sektora gospodarki odpadami”- Warszawa, sierpień 2020 r.
 2. „Badania pogłębione dotyczące pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym powyżej 50 roku życia i/lub o niskich kwalifikacjach oraz innych grup zagrożonych dyskryminacją (w tym z niepełnosprawnościami)” – Warszawa, czerwiec 2020 r.
 3. „Badania pogłębione dotyczące pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym powyżej 50 roku życia i/lub o niskich kwalifikacjach oraz innych grup zagrożonych dyskryminacją (w tym z niepełnosprawnościami)” – Warszawa, czerwiec 2020 r.
 4. Analiza oferty edukacyjnej formalnej i pozaformalnej oraz dostępnej oferty staży i praktyk i ich adekwatności do potrzeb pracodawców” – Warszawa, czerwiec 2020 r.
 5. „Wyzwania kompetencyjne dla sektora gospodarki odpadami”- Warszawa, październik 2020 r.
 6. Ekspertyza dot. tworzenia i rozwoju systemów kwalifikacji i ich elementów w kraju i na świecie w kontekście branży odzysku materiałowego surowców” – Warszawa, maj 2022 r.
 7. „Wnioski z analiz efektów uczenia się w kontekście branży odzysku materiałowego surowców” – Warszawa, lipiec 2022 r.
 8. Ekspertyzy, listopad 2021 r.
 • Opracowanie podstaw programowych dla nowych zawodów szkolnictwa branżowego, gospodarka elektroodpadami i gospodarka obiegu zamkniętego.
 • Opracowanie podstaw programowych dla nowych zawodów szkolnictwa branżowego, gospodarka odpadami niebezpiecznymi.
 • Opracowanie podstaw programowych dla nowych zawodów szkolnictwa branżowego, możliwości wykonywania tych zawodów przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Opracowanie podstaw programowych dla nowych zawodów szkolnictwa branżowego, gospodarka odpadami komunalnymi.
 • Opracowanie podstaw programowych dla nowych zawodów szkolnictwa branżowego, zbieranie i zagospodarowanie odpadów.
 1. Ogólnopolskie badanie „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża odzysku materiałowego surowców – edycja I i II” – współpraca i udział w badaniu prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
 2. „Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Gospodarki Odpadami (SRK GO)” – współpraca i udział
  w opracowaniu dokumentu pod nadzorem Instytutu Badań Edukacyjnych.

Zrealizowane materiały promocyjno-edukacyjne:

 1. Filmy informacyjno-edukacyjne (wraz z scenariuszami lekcyjnych) dotyczące sektora odzysku materiałowego surowców oraz wybranych procesów technologicznych związanych
  z przetwarzaniem odpadów z instalacji/miejsc, w których one zachodzą tj.:
 • Film nr 1 – Nowoczesny sektor gospodarki odpadami (odzysku materiałowego) – dobre perspektywy dla środowiska i pracowników.
 • Film nr 2 – Logistyka zbiórki odpadów. Punkty selektywnego zbierania odpadów.
 • Film nr 3 – Mechaniczne przetwarzanie odpadów z selektywnej zbiórki. Sortowanie
  i przygotowanie do recyklingu.
 • Film nr 4 – Procesy technologiczne dotyczące recyklingu odpadów.

Kolejnym istotnym tematem omawianym podczas posiedzenia było przedstawienie informacji dotyczącej wdrożenia do porządku prawnego rozwiązań wynikających z Rekomendacji nr 9/2022 z dnia 12.10.2022 r. dotyczącą zmian legislacyjnych w obszarze edukacji, które dostosują system kształcenia kadr w systemie oświaty  do potrzeb przedsiębiorstw sektora gospodarki odpadami.

W wyniku podjętych działań, w tym efektywnej współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki do klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego wprowadzono
3 nowe zawody dedykowane branży gospodarki odpadami:

 1. Technik gospodarki odpadami (Kształcenie realizowane w Technikum (5 lat) oraz branżowej szkole II stopnia (2 lata) dla absolwentów zawodu Operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami).
 2. Operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami (kształcenie realizowane w branżowej szkole I stopnia – 3 lata).
 3. Pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami (kształcenie realizowane w branżowej szkole I stopnia. Zawód o charakterze pomocniczym dla zawodu operator maszyn i urządzeń
  w gospodarce odpadami.
  Kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim).

Zawody zostały wprowadzone do porządku prawnego ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 18 stycznia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

Jednocześnie Rada przekazała projekty podstaw programowych dla www. zawodów, które zostały opracowane przez powołany w tym celu zespół ekspertów pracujący pod kierunkiem Instytutu Ochrony Środowiska – PIB. PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI/projekt z 7 marca 2023 r./ zmieniające rozporządzenie w  sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego jest obecnie w toku konsultacji publicznych.

Nowe zawody dedykowane sektorowi zostaną wprowadzone do nauczania w systemie oświaty od
1 września 2023 r.

Rozpoczęto również procedurę zmierzającą do włączenie Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla gospodarki odpadami do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. W tym celu pod koniec lutego br. Rada złożyła wymagany wniosek do Ministra Edukacji i Nauki.

Na posiedzeniu zostały przedstawione również następujące tematy:

 • Powołanie nowego Członka w skład Rady.
 • Wsparcie szkoleniowe dla sektora Odzysku Materiałowego Surowców (PKD 38) czyli o realizacji

Rekomendacji nr 5/2022 z dnia 21.01.2022  r.

 • Działania komunikacyjne i upowszechniające. Prezentacja filmów informacyjno-edukacyjnych sektora odzysku materiałowego surowców, które można zobaczyć na stronie Rady: https://srk-odzysk.kig.pl/edukacja/
 • Konkurs „Przedsiębiorca Jutra”.
 • Informacja nt. przebiegu badań BBKL II.

Materiały do pobrania: