Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Aktualności

Czwarte posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

W dniu 26 października br. odbyło się w formie zdalnej czwarte posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców.

Podczas posiedzenia przekazano informację na temat uruchomionego naboru  do udziału w szkoleniach oraz doradztwie indywidualnym wynikającym z Rekomendacji (nadzwyczajnej) Sektorowej Rady dotyczącej wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19 w sektorze gospodarki odpadami.

Szkolenia/doradztwo adresowane jest do pracowników mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw (działających w ramach wpisu PKD E.38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów, odzysk surowców).

Szczegóły dotyczące tematyki szkoleń/doradztwa, terminów i rekrutacji dostępne są w Aktualnościach na stronie www Rady:
Wsparcia szkoleniowo-doradcze pracowników sektora gospodarki odpadami w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19

Na spotkaniu zostały również przedstawione tematy dotyczące:

 • stanu realizacji projektu Rekomendacji (zwyczajnej) Sektorowej Rady w sprawie zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje w sektorze gospodarki odpadami, które będą podstawą do ogłoszenia przez PARP konkursu „Kompetencje dla sektorów”,
 • wniosków/rekomendacji z przeprowadzonych badań i analiz przez IOŚ-PIB w zakresie:
  • dopasowania edukacji formalnej i pozaformalnej do potrzeb pracodawców sektora,
   w tym funkcjonowanie staży i praktyk uczniowskich/studenckich,
  • możliwości aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na rzecz pracy
   w sektorze,
 • scenariusza rozwoju sektora gospodarki odpadami do 2025 r.

Obecna na posiedzeniu Rady przedstawicielka Ministerstwa Edukacji i Nauki zadeklarowała chęć współpracy ministerstwa i otwartość na zmiany w zakresie ewentualnego wprowadzenia nowego zawodu na poziomie branżowym oraz zawodu pomocniczego. Zawód pomocniczy jest to zawód kształcony na poziomie szkoły branżowej I-go stopnia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Przedstawicielka w imieniu MEiN wyraziła również chęć dostosowania podstawy programowej zawodu technik ochrony środowiska do istniejących potrzeb rynku pracy w branży.

W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja dotycząca przedstawionej analizy rozwoju sektora w perspektywie 25 lat oraz potrzeb kadrowych wynikających ze zmian, które zachodzą w branży.

W dyskusji podkreślono, że branża gospodarki odpadami jest postrzegana znacznie lepiej niż praca w niej. Zasugerowano, aby w nazewnictwie edukacyjnym odchodzić od słowa „odpady” gdyż ma ono negatywne skojarzenia.

Wskazano, że w Polsce zaczyna brakować rąk do pracy i będzie brakowało ich coraz bardziej. Budowanie wszelkich konstrukcji w zakresie zawodu musi uwzględniać deficyt krajowy lub sposób aktywizacji osób po 60-tce, ponieważ obecnie osoby po 60-tce odchodzą jak najszybciej z rynku pracy.

Zaakcentowano również, że w branży będzie rosła wydajność i będą stosowane coraz bardziej zaawansowane technologie oraz będą stosowane duże nakłady inwestycyjne. Będzie to wymagało zaawansowanych intelektualnie, zawodowo, kompetencyjnie osób do pracy. Głównym pracownikiem nie będzie osoba, która stoi przy taśmie tylko będzie to operator różnych urządzeń.

Podkreślono również, że pomimo zautomatyzowania pracy w branży gospodarki odpadami, będzie ona znacznie cięższa niż w wielu innych branżach. Dlatego też, pracownik będzie oczekiwał adekwatnego wynagrodzenia.

Materiały do pobrania: