Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Aktualności

Dziewiąte posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

W dniu 28 września br. odbyło się dziewiąte posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców.

Spotkanie zostało poświęcone zagadnieniom związanym z bieżącą pracą Rady Sektorowej oraz przedstawieniu sytuacji ekonomiczno-gospodarczej w kraju oraz w branży gospodarki odpadami.

Z przedstawionej analizy wynika, że sytuacja w kraju jest dobra ale wciąż bardzo zróżnicowana. W I kw. 2021 r. PKB był wyższy niż w I kw. 2019 r. o 1,1%, a w II kw. 2021 r. o 1,7%. W przemyśle wartość sprzedaży w I i II kw. 2021 r. była o blisko 10% wyższa niż w 2019 r. W najgorszej sytuacji jest dział zakwaterowania (m.in. hotelarstwo) i gastronomia. Wartość  sprzedaży w tych działach w I i II kw. br. była na poziomie zaledwie 25% tego co w 2019 r. i cały czas utrzymuje się stan bardzo zły.

Sektor odzysku materiałowego surowców (gospodarki odpadami) na tle przemysłu ogółem wypada dobrze. Obecnie zatrudnienie w sektorze wynosi ok. 66 tys. osób i rośnie mniej więcej w tempie 1000 osób co 5 miesięcy. W sierpniu br. przy stanie 66 tys. osób zatrudnienie było wyższe niż przed rokiem o 3,1%. W całym przemyśle zatrudnienie było o 0,8% wyższe niż przed rokiem. Aktualnie płace w sektorze odzysku w sierpniu br. były o 8,3% wyższe niż przed rokiem i przeciętna płaca wynosiła 5.111 zł. Ta dynamika była niższa niż w całym przemyśle gdzie płace w sierpniu br. były o 9,9% wyższe niż przed rokiem.

Na ubiegłym posiedzeniu Rady została przedstawiona propozycja uaktualnienia Rekomendacji zwyczajnej o studia podyplomowe. W związku z tym Rada pomiędzy posiedzeniami w głosowaniu online podjęła uchwałę nr 3/2021, która rozszerzyła rekomendację nr 2 poprzez jej uzupełnienie o studia podyplomowe. W trakcie spotkania zostały przedstawione uchwalone trzy nowe usługi rozwojowe/studia podyplomowe pt.:

 1. Strategie biznesowe w gospodarce o obiegu zamkniętym (GOZ) – studia podyplomowe, które będą realizowane w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
 2. Zarządzanie gospodarką odpadami – studia podyplomowe, które będą realizowane
  w SGGW w Warszawie.
 3. Zarządzanie Środowiskiem i Gospodarką Odpadami – studia podyplomowe, które będą realizowane w SGH w Warszawie.

Podczas posiedzenia odbyła się również dyskusja na temat dobrych praktyk w przedsiębiorstwach w zakresie współpracy sektora edukacji i biznesu.

Wnioski z dyskusji:

 1. Wiele dobrych praktyk realizowanych jest na uczelniach ale nadal potrzebna jest dużo lepsza współpraca uczelni z przedsiębiorcami. Przyjęcie studentów na praktyki do zakładu nie jest łatwym zadaniem dla przedsiębiorcy, gdyż wymaga określonego nakładu pracy związanego z opieką nad studentem, szkoleniem BHP, organizacją pracy itp. W związku z tym bardzo często studenci wybierają praktyki w biurach projektowych gdzie tych wymagań jest dużo mniej, co powoduje, że nie stykają się bezpośrednio ze specyfiką pracy w branży. Stąd też wielu studentów ma wiedzę teoretyczną ale bez doświadczenia praktycznego.
 2. Zachęcano, aby przedsiębiorstwa w branży, które mają sale edukacyjne, wykładowe gdzie może przychodzić na zajęcia młodzież, dzieci, gdzie można obejrzeć zakład, aby stosowały taką praktykę i przyjmowały wizyty.
 3. Przedsiębiorstwa zadeklarowały, że będą starały się dzielić swoją wiedzą i udostępniać swoje zakłady oraz będą starały się organizować wizyty studyjne w zakładach nie tylko w Warszawie ale również i na Śląsku.

Na posiedzeniu przedstawiono również prezentację na temat przeglądu dobrych praktyk w obszarze edukacji w zakresie osób po 50 r. życia i osób o niskich kwalifikacjach na podstawie, którego zostanie opracowana rekomendacja. Głównym celem rekomendacji jest wskazanie działań/dobrych praktyk, które ułatwiają osobom po 50 r. ż. oraz osobom o niskich kwalifikacjach nabycie kompetencji potrzebnych na rynku pracy. W ramach prac nad rekomendacją przeprowadzono wśród przedsiębiorców ankietę dotyczącą jakiego typu dobre praktyki są stosowane w sektorze gospodarki odpadami oraz działań w zakresie podwyższania kwalifikacji wśród osób o niskich kwalifikacjach po 50 r.ż.

Wnioski z przeprowadzonej ankiety są następujące:

 1. W 80% ankietowanych firm przez ostatnie 3 lata zatrudniono w przedsiębiorstwie osobę po 50 r.ż.
 2. W 60% firm znany jest program urzędów pracy aktywizujący osoby po 50 r.ż., ale firmy nie korzystają z niego. Barierą do korzystania z tych programów jest brak chętnych lub zgłaszają się pracownicy młodzi.
 3. W 75% badanych firmach nie są wdrożone żadne rozwiązania wspierające rozwój kompetencji zawodowych osób po 50 r.ż.
 4. W niespełna 75% firm, które w ciągu ostatnich 3 lat zatrudniły pracowników z grupy osób zagrożonych wykluczeniem, niektóre z tych osób utrzymały pracę przez dłużej niż rok.
 5. W większości ankietowanych firm nie są wdrożone rozwiązania wspierające rozwój kompetencji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym. Tylko nieliczni prowadzą regularne spotkania z pracownikami mające na celu ewaluację wyników oraz mające na celu identyfikację potrzeb rozwojowych.

Na spotkaniu zostały przedstawione również tematy dotyczące:

 • realizacji rekomendacji zwyczajnej nr 2/2020 Rady Sektorowej dotyczącej szkoleń dla Sektora Odzysku Materiałowego Surowców
 • realizacji Strategii komunikacji i planu działań informacyjnych z interesariuszami. propozycji

Materiały do pobrania: