Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Aktualności

Piąte posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

W dniu 16 grudnia br. odbyło się w formie zdalnej piąte, ostatnie w 2020 r., posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców.

Spotkanie w dużej mierze zostało poświęcone kształceniu zawodowemu w szkołach branżowych dla branży gospodarki odpadami oraz dyskusji Członków i gości w przedstawionym temacie.

Omówiono zakres kształcenia w zawodzie Technik inżynierii środowiska i melioracji oraz Technik ochrony środowiska pod względem adekwatności nauczania do oczekiwań branży gospodarki odpadami.

Zaprezentowano także wnioski ze  spotkania Grupy Roboczej ds. współpracy edukacji i biznesu, które również dotyczyło omawianego tematu. Wnioski te znajdują się na stronie: https://srk-odzysk.kig.pl/aktualnosci/informacja-z-v-spotkania-gr/ oraz w prezentacji nr 3.

Członkowie Rady dyskutowali również na temat potrzeby stworzenia nowego zawodu dla branży oraz  uaktualnienia zakresu nauczania w zawodzie technik ochrony środowiska.

Obecna na posiedzeniu Rady przedstawicielka Ministerstwa Edukacji i Nauki przedstawiła propozycję MEN w omawianej kwestii. Z uwagi na brak w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego branży gospodarki odpadami MEN proponuje, aby nie wnioskować o dodanie w klasyfikacji oddzielnej branży sektora gospodarki odpadami, lecz aby w istniejącej branży chemicznej, która jest najbliższa branży odpadowej, dodać drugi człon, czyli „branża chemiczna i ochrony środowiska”. Zaproponowała  również, aby pozostawić zgodnie z dotychczasowym przyporządkowaniem do poszczególnych branż zawody tj.: operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator urządzeń przemysłu chemicznego, technik analityk, technik ochrony środowiska i technik technologii chemicznej.

MEN otwarty jest również na ewentualną modyfikację podstawy programowej dla zawodu technik ochrony środowiska jeśli taka rekomendacja ze strony Rady zostanie przedstawiona. Zmiana taka powinna  nastąpić na wniosek ministra właściwego dla tego zawodu wraz ze wskazaniem obszaru zmiany.

Z podjętej dyskusji wyniknęło, że w ramach projektu organizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, opracowano opis nowego zawodu: Technik gospodarki odpadami. Zawód ten ma nadany numer referencyjny: 325515 a wydana publikacja nt. zawodu zawiera pełny opis zadań zawodowych i wymaganych kompetencji. Dokument dostępny jest na stronie: http://www.infodoradca.edu.pl/pdf/1_Technik_gospodarki_odpadami.pdf . Dotychczas do MEN nie wpłynął wniosek o wprowadzenie zawodu technik gospodarki odpadami do systemu kształcenia.

Członkowie Rady uznali, że wprowadzenie nowego zawodu dedykowanego branży gospodarki odpadami powinno być przedmiotem dalszej analizy Rady. Podjęcie decyzji odnośnie połączenia branży chemicznej i ochrony środowiska jest tematem strategicznym i wymaga zastanowienia się czy taka zmiana nie będzie powodowała problemów, których dzisiaj nie znamy.

Ministerstwo Edukacji i Nauki zadeklarowało chęć współpracy  i otwartość na zmiany w zakresie proponowanego zawodu. Przedstawicielka MEN podkreśliła, że w przypadku wprowadzenia nowego zawodu MEN będzie potrzebowało dla nauczycieli odpowiednich szkoleń. 

Członkowie Rady podkreślili, że przedsiębiorcy potrzebują techników, osób ze średnim wykształceniem, znających się na branży i mających fachową wiedzę. Padła również deklaracja, że przedsiębiorcy są otwarci na praktyczne nauczanie tego zawodu, są gotowi zorganizować praktyki dla uczniów, wspierać rzetelną naukę zawodu, jak również mają świadomość przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli.

Na spotkaniu zostały przedstawiono również tematy dotyczące:

  • realizacji usług rozwojowych wynikających z Rekomendacji nr 1/2020 Sektorowej Rady
    w zakresie zwalczania skutków pandemii Covid-19 w branży gospodarki odpadami,
  • harmonogramu wdrożenia Rekomendacji nr 2/2020 Sektorowej Rady w sprawie zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje w branży gospodarki odpadami w ramach konkursu PARP „Kompetencje dla sektorów”,
  • wyników badania ewaluacyjnego funkcjonowania Rad przeprowadzonego na zlecenie PARP,
  • zleconego przez PARP badania pt. Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego (BBKL II) dla branży odzysk materiałowy surowców,
  • uzasadnienia dla przyjęcia przez Radę Rekomendacji w sprawie potrzeby przystąpienia do opracowania Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla branży gospodarki odpadami,
  • podsumowania działalność 1-go roku funkcjonowania Rady oraz Grupy Roboczej ds. współpracy edukacji i biznesu.

Materiały do pobrania: