Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Aktualności

Dziesiąte posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

W dniu 26 listopada br. odbyło się dziesiąte, ostatnie w tym roku kalendarzowym posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców.

Spotkanie zostało poświęcone zagadnieniom związanym z bieżącą pracą Rady Sektorowej oraz przedstawieniu sytuacji ekonomiczno-gospodarczej w kraju oraz w branży gospodarki odpadami.

Z przedstawionej analizy wynika, że w przemyśle w październiku br. produkcja wzrosła w ujęciu miesięcznym o 2,3%, natomiast w ujęciu rocznym o 7,8%. Sprzedaż detaliczna w październiku była o 5,4% wyższa niż we wrześniu i wyższa niż przed rokiem o 14,4%. W handlu hurtowym sprzedaż wzrosła o 1,7% w październiku, ale była o 20,7% wyższa niż przed rokiem. W gospodarce jest 15 mln 650 tys. pracujących i jest to poziom zbliżony do tego co było przed rokiem. W sektorze przedsiębiorstw przeciętna płaca w październiku wyniosła 5.920 zł. i była o 80 zł. wyższa niż przed miesiącem i o 460 zł wyższa niż przed rokiem.

W sektorze gospodarki odpadami dynamika roczna była lepsza niż dla całego przemysłu – wyniosła 10,7%, dynamika zatrudnienia w ujęciu rocznym jest na poziomie 2,3%, a w sektorze przedsiębiorstw jest tylko 0,5%. Widać, że sektor gospodarki odpadami wciąż zatrudnia szybciej, co też było spodziewane i zakładane w prognozach. W sektorze płaca wyniosła blisko 5.100 zł. i była wyższa niż przed rokiem o 8%.

Podczas posiedzenia zaprezentowano wnioski z analizy programów studiów stacjonarnych i zaocznych (1 i 2 stopnia) oraz podyplomowych, oferowanych na wybranych uczelniach wyższych tj. Politechniki Warszawskiej, Politechniki Śląskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, pod względem potrzeb sektora odzysku materiałowego surowców. Wnioski są następujące:

 • ogólnie liczba studentów szkolnictwa wyższego systematycznie spada, a przez to mniej atrakcyjne kierunki mają problemy z naborem,
 • studia stacjonarne I i II stopnia, które są ściśle związane z sektorem gospodarki odpadami nie cieszą się dużym zainteresowaniem,
 • sytuacja pandemii Covid-19 i związane z tym kształcenie w trybie zdalnym spowodowały znaczący spadek zainteresowania studiami z zakresu gospodarki odpadami,
 • większe zainteresowanie jest studiami zaocznymi oraz podyplomowymi co jest spowodowane tym, że takie studia podejmują na ogół osoby pracujące, świadome swoich potrzeb zawodowych i pragnące uzupełnić swoje kwalifikacje, co jest nierzadko wymagane przez ich pracodawców,
 • dla branży spadek jest znacznie większy niż w skali wszystkich pozostałych kierunków (o 34% spadła liczba studentów w przypadku kierunków branżowych vs. 22% w skali ogólnopolskiej),
 • spadek wynika z trendów demograficznych, ale również z niskiego zainteresowania kierunkami związanymi z branżą odzysku materiałowego surowców,
 • biorąc pod uwagę dane dotyczące liczebności absolwentów kierunków stricte powiązanych z branżą podaż kompetencji na rynku może okazać się w nadchodzących latach niewystarczająca.

Na posiedzeniu omówiono również rekomendację w obszarze edukacji w zakresie osób po 50 r. życia i osób o niskich kwalifikacjach. Rekomendowane do wdrożenia dobre praktyki w wyżej wymienionym obszarze są następujące:

 1. Analiza treści ogłoszeń rekrutacyjnych pod kątem zapisów dyskryminujących osoby po 50 r.ż. oraz będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
 2. Wspieranie możliwości podjęcia pracy oraz dokształcenia zawodowego osób o niskich kwalifikacjach poprzez działalność stowarzyszeń/organizacji/firm wykorzystujących potencjał tych osób.
 3. Szkolenia podnoszące umiejętności związane ze stanowiskiem pracy.
 4. Udzielenie dodatkowego, płatnego urlopu na realizację potrzeb kształcenia.
 5. Dostosowanie metod szkolenia do wieku lub niepełnosprawności pracownika.
 6. Elastyczne formy pracy.
 7. Promocja zdrowia.
 8. Dostosowania i organizacja stanowiska pracy.
 9. Dodatkowe wsparcie dla zatrudnionych osób po 50 r.ż. oraz będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
 10. Szkolenie nowo przyjętych młodych pracowników przez starszych (mentoring) oraz starszych przez młodszych (intermentoring).
 11. Przeniesienia między stanowiskami (np.: do szkolenia młodych nowozatrudnionych pracowników).

Jednocześnie na spotkaniu zostały przedstawione również tematy dotyczące:

 • wyników prowadzonych prac dot. tworzenia Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Odzysku Materiałowego Surowców wraz z raportem z przeprowadzonych badań,
 • wstępnych rekomendacji z I edycji badań BBKL,
 • przyjęcia rekomendacji dotyczącej współpracy sektora edukacji i biznesu – uchwała,
 • informacji o stanie realizacji szkoleń wynikających z Rekomendacji nr 3/2021 Rady,
 • podsumowania II roku działalności Grupy Roboczej ds. współpracy edukacji i biznesu,
 • okresowej weryfikacji i aktualizacji planu pracy Sektorowej Rady na 2021 rok oraz podsumowania II roku działalności Rady Sektorowej.

Materiały do pobrania: