Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Aktualności

Jedenaste posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

W dniu 28 lutego 2022 r. odbyło się jedenaste posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców.

Spotkanie zostało poświęcone zagadnieniom związanym z bieżącą pracą Rady Sektorowej oraz analizie sytuacji ekonomiczno-gospodarczej w kraju oraz w branży gospodarki odpadami.

Styczeń 2022 r. w gospodarce realnej był lepszy niż spodziewała się tego większość analityków. Produkcja przemysłowa okazała się o 19,2% wyższa niż przed rokiem, a w budownictwie odnotowano wzrost na poziomie prawie 21%. W handlu detalicznym w ujęciu nominalnym sprzedaż okazała się o 20% wyższa niż w roku ubiegłym, zaś dane dotyczące sprzedaży w ujęciu realnym były o 10,6% wyższe. W handlu hurtowym wynik był o 37% wyższy niż przed rokiem. W sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2022 r. zatrudnienie wzrosło ok. 97 tys. osób i jest to wzrost o 2,3% wyższy niż przed rokiem. W ujęciu miesięcznym płaca w sektorze przedsiębiorstw spadła o 8,6% z powodu grudniowych wypłat ruchomych części płacy typu: nagrody, premie, inne bonusy, natomiast w ujęciu rocznym była wyższa niż przed rokiem o 9,5%.Bezrobocie rejestrowane wzrosło bardzo nieznacznie w stosunku do grudnia 2021 r. – mamy 5,5% wobec 5,4% miesiąc wcześniej. Liczba bezrobotnych wzrosła sezonowo w styczniu o kilkadziesiąt tysięcy osób ale jest to typowo sezonowy ruch.

W sektorze gospodarki odpadami wzrost zatrudnienia wyniósł ok. 3 tys. pracowników i był on wyraźnie wyższy od oczekiwanego. W sektorze osiągnęliśmy poziom 68 tys. osób zatrudnionych. Jest to wzrost w ujęciu miesięcznym 4,4%, a w ujęciu rocznym 5,6%, więc widać, że w branży jest silny wzrost zatrudnienia. W branży gospodarki odpadami wzrost roczny płac osiągnął 8,7%.

Podczas posiedzenia zaprezentowano projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji oraz omówiono korzyści wynikające z jej stosowania dla sektora.

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Gospodarki Odpadami obejmuje kompetencje niezbędne do planowania, organizowania, realizowania i nadzorowania procesów związanych z gospodarowaniem odpadami, zapobieganiem ich powstawaniu oraz kompetencje niezbędne do prowadzenia działań związanych ze sprawozdawczością oraz edukacją i podnoszeniem świadomości mieszkańców, przedsiębiorców, producentów oraz przedstawicieli instytucji państwowych i samorządowych w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym.

Korzyści wynikające z opracowania SRK dla Sektora Gospodarki Odpadami:

 1. Kompleksowy wykaz niezbędnych kompetencji do realizacji procesów i zadań zawodowych w sektorze gospodarki odpadami.
 2. Narzędzie pomocne w opracowywaniu dokumentów do naborów na wolne stanowiska.
 3. Narzędzie pomocne w budowie ścieżek rozwoju oraz rezerw kadrowych.
 4. Narzędzie wspierające opracowywanie programów szkoleń.
 5. Narzędzie pomocne w przygotowywaniu opisów stanowisk pracy.
 6. Narządzie pomocne przy sporządzaniu ocen pracowniczych.
 7. Narzędzie pomocne do konstruowania systemu płac i motywacji.
 8. Wsparcie w promocji pozytywnego wizerunku sektora gospodarki odpadami.

Kolejnym istotnym tematem omawianym podczas posiedzenia była dyskusja na temat pożądanych zmian legislacyjnych w obszarze edukacji dla sektora gospodarki odpadami.

Podczas dyskusji Rada przedstawiła następujące propozycje rozwiązań legislacyjnych w zakresie kształcenia dla branży:

 1. Ścisła współpraca nauki, szkolnictwa z firmami z sektora poprzez współudział firm w kształceniu uczniów oraz większa otwartość placówek edukacyjnych na zmieniające się potrzeby firm.
 2. Propozycja odejścia (szkolnictwo wyższe) od szczegółowych specjalizacji, które ukierunkowują na bieżące potrzeby sektora, a nie na potrzeby, które pojawią się w przyszłości. Proces edukacji powinien być nastawiony na uzyskanie przez uczniów/studentów wysokiej jakości podstawy w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, która następnie posłuży do późniejszego elastycznego dostosowania do zmieniających się warunków na rynku pracy. Istotną kwestią jest również korzystanie w trakcie późniejszej drogi zawodowej z kształcenia ustawicznego.
 3. Wprowadzenie zachęt finansowych, podatkowych dla przedsiębiorstw zaangażowanych w  proces kształcenia kadr dla sektora (np. prowadzenie wykładów przez praktyków w szkołach/uczelniach, prowadzenie praktyk zawodowych w zakładzie pracy itp. )
 4. Powrót do tworzenia klas patronackich.
 5. Stała współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami sektorem a instytucjami edukacji w zakresie praktyk zawodowych oraz zatrudnienia absolwentów.
 6. W szkolnictwie średnim branżowym należy zwiększyć ilość zajęć praktycznych, a zmniejszyć ilość zajęć teoretycznych.
 7. Rozwój edukacji pozaformalnej, która uzupełniałoby szkolnictwo formalne.

Członkowie Rady podkreślali, że konieczna jest promocja kierunków z obszaru ochrony środowiska na uczelniach, aby zwiększyć odsetek młodzieży na tych kierunkach.

Na posiedzeniu zostały przedstawione również następujące tematy:

 • Wybrane wyniki I edycji badań BBKL II dla branży.
 • Plan pracy Rady na 2022 r. wraz z uwzględnieniem głównych zadań do wykonania.
 • Rekomendacja w obszarze edukacji osób po 50 r. życia i osób o niskich kwalifikacjach.
 • Stanie realizacji szkoleń wynikających z Rekomendacji nr 5/2022 Rady.
 • Informacja i wnioski w sprawie aktywności członków SR.

Materiały do pobrania: