Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Aktualności

Powołanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Około ¾ działających w Polsce przedsiębiorstw zmaga się z problem znalezienia kandydatów do pracy z kompetencjami  odpowiadającymi na ich potrzeby. Aż 30 proc. pracodawców nie inwestowało w rozwój pracowników. Jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy pozostaje brak  oferty edukacyjnej odpowiadającej na realne potrzeby pracodawców. Problem dotyczy także sektora gospodarki odpadami, a próbą jego rozwiązania stało się powołanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców.

Zwiększanie kwalifikacji i efektywna edukacja pracowników przedsiębiorstw sektora gospodarki odpadami, lepsze dostosowywanie kwalifikacji zdobywanych przez studentów i uczniów poprzez zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne. To główne cele Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców. We wtorek, 12 lutego w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie odbyło się spotkanie inaugurujące jej prace.

Wiele branż, wspólny cel

W skład Rady weszli przedstawiciele przedsiębiorstw i organizacji branżowych sektora gospodarki odpadami (z uwagi na charakter prac stanowiący najliczniejszą grupę), instytucji edukacji formalnej i pozaformalnej, związków zawodowych, instytucji pełniących rolę regulatora lub nadzorcy sektora, Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy i innych podmiotów ważnych z punktu widzenia działalności Sektorowej Rady.

Nominacje członkowskie w skład Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców wręczyli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W dwudziestodwuosobowym składzie Rady, wybranej na kadencję 2019-2023  znaleźli się:

 1. Pani Katarzyna Błachowicz , Wiceprezes Zarządu – Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system Sp. z o.o.
 2. Pan Paweł Ciećko, Główny Inspektor Ochrony Środowiska -Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
 3. Pan Michał Dąbrowski, Przewodniczący Rady – Polska Izba Gospodarki Odpadami
 4. Pan Waldemar Dubiński, Członek Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy oraz Z-ca Przewodniczącego NSZZ Solidarność Region Mazowsze
 5. Pani Magdalena Dutka, Prezes Zarządu – ABRYS Sp. z o.o.
 6. Pan Dziak-Czekan Szymon , Prezes Zarządu -Stowarzyszenie „Polski Recykling”
 7. Pani Farmas Barbara, Wiceprezes Zarządu ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania i Relacji Zewnętrznych, SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.
 8. Pani Magda Gosk, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami -Ministerstwo Klimatu
 9. Pani Małgorzata Wioletta Grajda , Dyrektor Departamentu Opłat Środowiskowych – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 10. Pani Michał Hamryszak, Prezes Zarządu „Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.”
 11. Pani Jerzy Janowicz, Dyrektor Generalny Członek Zarządu – Stora Enso Poland S.A.
 12. Pan Krzysztof Kawczyński, Przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska, Krajowa Izba Gospodarki
 13. Pani Barbara Kozłowska, Adiunkt dydaktyczny – Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
 14. Pan Henryk Kultys, Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny – Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie Sp. z o. o.
 15. Pan Stanisław Łuniewski, Dyrektor Generalny – Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne „ASTWA” Sp. z o.o.
 16. Pan Piotr Manczarski, Adiunkt, Kierownik Zespołu Gospodarki Odpadam – Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
 17. Pan Dariusz Matuszewski, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.
 18. Pan Andrzej Mizgajski, Profesor nauk o Ziemi – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
 19. Pan Artur Oliasz, Członek Zarządu – Niezależny Związek Zawodowy Górników Kopalnia Węgla Brunatnego Turów
 20. Pani Agnieszka Poniatowska, Adiunkt – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
 21. Pani Ewa Rakowska, Dyrektor Biura Zarządu – Krajowa Izba Gospodarki Odpadami
 22. Pan Piotr Szewczyk, Prezes Zarządu – Rada Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Związek Pracodawców

Członkowie ze swojego grona wybrali Prezydium Rady w składzie:

 1. Pan Piotr Manczarski, Przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców
 2. Pani Katarzyna Błachowicz, Wiceprzewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców
 3. Pan Krzysztof Kawczyński, Animator działania Rady

Czym zajmie się Rada?

Sektorowe Rady ds. Kompetencji, których tworzeniem zajmuje się Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, to miejsca współpracy biznesu, nauki i instytucji branżowych. Pracodawcy są w nich źródłem wiedzy dla sektora edukacji.

Sektorowa Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców będzie m.in. rekomendowała rozwiązania w zakresie koniecznych zmian w obowiązujących regulacjach prawnych w obszarze edukacji – dzięki nim przepisy w tym zakresie mają być nie tylko bardziej jednolite, a też skuteczniej niż do tej pory odpowiadać na potrzeby sektora gospodarki odpadami.

Zadaniem Rady będzie również inicjowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami branży gospodarki odpadami a instytucjami edukacyjnymi, przekazywanie do tych instytucji informacji o zapotrzebowaniu na kompetencje pracowników sektora i opracowywanie odpowiednich rekomendacji w tym zakresie. Pomoże to instytucjom edukacyjnym w lepszym dopasowaniu oferty (w tym szkoleń) dla obecnych i potencjalnych pracowników sektora gospodarki odpadami.

Ważnym obszarem jest również propagowanie tworzenia porozumień edukacyjnych, które umożliwią realizację staży i praktyk w przedsiębiorstwach dla uczniów i studentów kształconych dla sektora gospodarki odpadami.

Wypracowane rozwiązania mają pomóc także w adaptacji sektora gospodarki odpadami oraz edukacji do wymagań związanych ze wdrożeniem Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

Problemy branży

W trakcie posiedzenia inauguracyjnego Rady, Członkowie Rady podczas dyskusji podkreślali bardzo wiele ważnych problemów i aspektów z którymi boryka się sektor. Między innymi brak pracowników z odpowiednimi kompetencjami i doświadczeniem w sektorze, brak kształcenia branżowego, brak finansowania działalności sektora na odpowiednim poziomie a co za tym idzie również odpowiedniego wynagradzania pracowników. Zauważono również, że spodziewanym kierunkiem rozwoju sektora gospodarki odpadami jest mechanizacja, tak jak ma to miejsce w Niemczech. Wskazano, że w Polsce małe firmy, które przerabiają 200-400 ton śmieci zatrudniają kilkanaście osób, a w Niemczech zakłady, które przerabiają kilkadziesiąt ton na dobę zatrudniają jedynie osoby z IT, które obsługują komputery sterujące maszynami. Podkreślano, że dzisiaj przemysł finansuje gospodarkę odpadami na poziomie ok. 100 mln złotych a powinien na poziomie ok. 2,5 -3 miliardów złotych i dopiero ten poziom finansowania umożliwiłby wzrost inwestycji w sektorze i recykling. Mocno podkreślano, że zostało zlikwidowane szkolnictwo branżowe, powstały szkoły wyższe, które kształciły nieadekwatnie do potrzeb rynku.

Liderem projektu „Rada Sektorowa ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców” jest Krajowa Izba Gospodarcza, a jego partnerem Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych).

Materiały do pobrania:

Wybrane zdjęcia z posiedzenia: